Nadace orientačního běhu

www.obnadace.cz

Statut Nadace orientačního běhu

ve smyslu ustanovení § 314 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění.

1. Název nadace je " Nadace orientačního běhu ".

2. Sídlo nadace je v Brně, Těšínská 4, PSČ 612 00.

3. Zřízení nadace bylo uskutečněno dne 14. 11. 1994 u Magistrátu města Brna pod č. j. 94/94/NA.

4. Zřizovatel nadace je Ing. Evžen Cigoš, Těšínská 4, 612 00 Brno jako fyzická osoba.

5. Účel nadace:

a) Podpora a rozvoj orientačního běhu a dalších sportů nepomáhajících zvyšování fyzické kondice, regenerace organismu nebo jsou jinak zdraví prospěšné.

b) Ochrana a tvorba životního prostředí se zaměřením na přírodní prostory, které jsou uvedenými sporty využívány.

6. Nadační jistina je tvořena nadačním kapitálem ve výši 30.506.110,65 Kč. Zdroje nadace jsou tvořeny výnosy nadačního kapitálu, ostatního majetku nadace a nadačními dary.

7. Použití prostředků nadace. O použití výnosů z nadační jistiny rozhoduje správní rada. Zdroje nadace jsou určeny výhradně na podporu účelu nadace, ke kterému se nadace zřizuje a k úhradě nákladů spojených s činností nadace. Nadace poskytuje nadační příspěvky formou převodu vlastnictví, formou půjček, případně na základě jiné smlouvy. Nadační příspěvky poskytuje účelově právnickým a fyzickým osobám podle naléhavosti tak, aby jejich využívání bylo vázáno výlučně na účel nadace, přičemž sleduje způsob využití, za kterými byly poskytnuty. Nadační příspěvky poskytuje nadace subjektům, které dlouhodobě zajišťují s úspěchem cíle nadace a dále zvláště talentovaným a podpory potřebným fyzickým osobám dlouhodobě a úspěšně provozujícím aktivní sportovní činnost nebo činnost trenérskou, metodickou a organizační v oblasti cílů nadace. Prostředky získané z činnosti nadace lze využít i na propagaci sportovních odvětví na veřejnosti a k propagaci činnosti nadace. Celkové roční náklady související se správou nadace nesmí převýšit 20% ročních celkových výnosů nadačního kapitálu.

8. Podmínky pro poskytování nadačních příspěvků. O poskytování nadačních příspěvků rozhoduje správní rada nadace nebo předseda správní rady nadace. Nadace vyrozumí o přidělení nadačního příspěvku příslušnou fyzickou nebo právnickou osobu a současně takovou osobu informuje o podmínkách použití příspěvku. Nadace není povinna zdůvodňovat svoje rozhodnutí. Na poskytnutí nadačního příspěvku není nárok.

Nadace dohlíží na to, aby nadační příspěvky byly využívány v souladu s podmínkami stanovenými nadací pro použití nadačního příspěvku. Nepoužije-li osoba, které byl příspěvek poskytnut, nadační příspěvek v souladu s podmínkami, které nadace pro použití příspěvku stanovila, vyzve nadace takovou osobu, aby tento příspěvek v plné výši do 30 dnů vrátila, případně aby ve stejné lhůtě poskytla náhradu v penězích.

9. Orgány nadace jsou správní rada a dozorčí rada.

10. Správní rada spravuje majetek nadace, řídí činnost, rozhoduje o všech záležitostech nadace vyjma těch v tomto statutu výslovně uvedených a je statutárním orgánem nadace. Správní rada je tříčlenná. Funkční období je pětileté. Správní rada jmenuje dozorčí radu na další funkční období nebo rozhoduje o odvolání člena dozorčí rady, přestane-li splňovat podmínky členství nebo funkce. Členy správní rady nadace jsou:

Předseda správní rady Ing. Evžen Cigoš, adresa: Těšínská 4, 61200 Brno, ČR.

Člen správní rady Ing. Pavel Pekárek, adresa: Granátova 558, 154 00 Slivenec, ČR.

Člen správní rady Ing. Pavel Komárek, adresa, V Boleslavce 556, 250 67, Klecany, ČR.

Jednat jménem nadace navenek je oprávněn kterýkoliv člen správní rady samostatně.

Členové správní rady nadace odpovídají za vedení předepsané účetní evidence a hospodaření s prostředky nadace v souladu se zákonem a ve smyslu tohoto statutu.

Členství ve správní radě vzniká po dobu života zakladatele Ing. Evžena Cigoše v této nadaci jmenováním na základě rozhodnutí Ing. Evžena Cigoše a zaniká uplynutím funkčního období, odvoláním na základě rozhodnutí Ing. Evžena Cigoše, odstoupením či úmrtím. Hodlá-li člen správní rady z funkce odstoupit, oznámí to písemně nadaci. Funkce člena správní rady zaniká uplynutím dvou měsíců ode dne, kdy nadace obdrží takové prohlášení. Poté, co Ing. Evžena Cigoše zemře, nebo se vzdá tohoto postavení, nebo dojde ke změně statutu ohledně jmenování správní rady, přechází pravomoc volby a odvolávání členů správní rady na samotnou správní radu, která o volbě či odvolání člena správní rady rozhoduje běžným rozhodovacím postupem.

Správní rada zasedá nejméně 1x krát ročně. Zasedání správní rady svolává a řídí předseda správní rady nebo jím pověřený člen správní rady, který rovněž připravuje podklady pro jednání správní rady. Vyžadují-li to okolnosti, může zasedání správní rady svolat kterýkoli člen správní rady. O jednání správní rady se pořídí zápis.

Zasedání se svolává pozvánkou, která musí být nejméně 15 dní přede dnem konání zasedání správní rady doručena na e-mailovou adresu (popř. adresu trvalého bydliště) všech členů správní a dozorčí rady. V pozvánce bude uvedeno především datum, místo a čas konání zasedání, jako i program zasedání. V pozvánce bude dále uvedeno, kde je možné seznámit se s podklady k zasedání.

Správní rada je usnášeníschopná, účastní-li se zasedání alespoň dva členové správní rady, přičemž k přijetí rozhodnutí je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů správní rady.

11. Dozorčí rada je kontrolním orgánem nadace kontrolujícím zejména plnění podmínek stanovených pro poskytování nadačních příspěvků, správnost účetnictví, roční účetní závěrku, výroční zprávu, dohlíží na to, zda je činnost vyvíjena v souladu s právními předpisy, statutem, podává návrhy na odstranění nedostatků a nejméně jedenkrát ročně podává zprávu správní radě o výsledcích své kontrolní činnosti. Funkční období je 5 roků. Dozorčí rada je tříčlenná. Dozorčí rada je jmenována správní radou a volí ze svého středu předsedu, který svolává a řídí jednání dozorčí rady. Členové dozorčí rady mají právo účastnit se jednání správní rady a musí jim být uděleno slovo, pokud o to požádají. Členy dozorčí rady nadace jsou:

Předseda dozorčí rady Mgr. Petr Přikryl, adresa: Šebelova 670 c, 664 01 Bílovice nad Svitavou, ČR.

Člen dozorčí rady Ing. Lenka Komárková, adresa: Absolonova 8, 624 00 Brno, ČR.

Člen dozorčí rady Ing. Petra Chroustová, adresa: U Kněží hory 7, 644 00 Brno, ČR.

12. Změna Statutu nadace orientačního běhu. O změnách statutu nadace rozhoduje správní rada.

13. Účetnictví nadace je vedeno dle zvláštních předpisů. Roční účetní závěrka nadace musí být ověřena auditorem. Náklady související se správou nadace jsou vedena odděleně od nadačních příspěvků.

14. Výroční zpráva je vypracována každoročně ve lhůtě do šesti měsíců po skončení hodnoceného období. Výroční zpráva obsahuje přehled a zhodnocení činnosti nadace, a to zejména

a) přehled majetku a závazků nadace

b) u jednotlivých nadačních darů poskytnutých nadaci ve výši nad 10000,-Kč přehled o osobách, které je poskytly; pokud dárce požaduje zachování anonymity, musí být jeho anonymita zachována

c) přehled o použití majetku nadace,

d) přehled o osobách, jimž byly poskytnuty nadační příspěvky k účelu, pro který byla nadace zřízena, v hodnotě vyšší než 10000,-Kč; pokud byl nadační příspěvek poskytnut fyzické osobě ke zdravotním nebo jiným humanitárním účelům a tato fyzická osoba požaduje zachování anonymity, musí být její anonymita zachována,

e) zhodnocení, zda nadace při svém hospodaření dodržuje pravidlo stanovené pro omezení nákladů souvisejících s její správou,

f) výrok auditora doplněný o závažnější informace ze zprávy auditora; roční účetní závěrka je přílohou výroční zprávy

Nadace uloží do 30 dnů po schválení správní radou výroční zprávu, popřípadě její opravu u rejstříkového soudu.

15. Trvání nadace. Nadace se zřizuje na dobu neurčitou.

16. Zrušení a zánik nadace. Nadace zaniká ke dni výmazu z rejstříku. Zániku nadace předchází její zrušení s likvidací nebo bez likvidace, přichází-li majetek nadace sloučením na jinou nadaci nebo nadační fond. Likvidace se také neprovede, je-li zamítnut návrh na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku nebo nezbude-li po ukončení konkursního řízení nadaci žádný majetek.

V Brně 10. února 2022

Ing. Evžen Cigoš
předseda správní rady
Nadace orientačního běhu

Sponzoři: