Sportovní centra mládeže v orientačním běhu pro rok 2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZADÁVACÍ

DOKUMENTACE

 

 

 

veřejného výběrového řízení pro přidělení grantů nejvhodnějším žádostem o provozování sportovních center mládeže v orientačním běhu v roce 2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadavatel:

Nadace orientačního běhu

Těšínská 4, 612 00 Brno


 

 

 

 

 

Obsah:

Harmonogram výběrového řízení                                                                                                2

Podmínky výběrového řízení                                                                                                      3

Příloha č. 1 Jmenovitý seznam zařazených talentů do střediska s licencí A                               6

Příloha č. 2 Jmenovitý seznam zařazených talentů do střediska s nižší licencí                           7

Příloha č. 3 Jmenovitý seznam trenérů, metodických a organizačních pracovníků                    8

Příloha č. 4 Vzor Čestné prohlášení o vložení svých prostředků na projekt                               9

Vzor Závazku o čerpání prostředků v souladu s projektem                                     9

Příloha č. 5 Prohlášení o souhlasu se zveřejněním údajů                                                          10

                  Osnova obsahu závěrečné zprávy                                                                           10

                  Vzor výsledků SCM 2005 Královehradeckého kraje                                             11

Příloha č. 6 Návrh smlouvy o nadačním příspěvku                                                                   12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úkon

Datum

Den

Konečný text inzerátu

21. 09. 2009

pondělí

Předání inzerátu

23. 09. 2009

středa

Zveřejnění inzerátu v časopise Orientační běh

10. 2009

 

Zveřejnění zadávací dokumentace na internetu www.obnadace.cz

1. 10. 2009

čtvrtek

Lhůta pro zaslání žádostí

do 31. 10. 2009

sobota

Výběr nejvhodnějších žádostí

do 17. 11. 2009

úterý

Uzavření smluv o poskytnutí nadačních příspěvků

do 30. 11. 2009

pondělí

Úhrada 50% příspěvku

do 15. 12. 2009

úterý

Zaslání závěrečné zprávy, úhrada 50% příspěvku 

do 15. 11. 2010

středa

 

 

Harmonogram

výběrového řízení pro přidělení grantů

na provozování sportovních center mládeže pro rok 2010

 

Podmínky výběrového řízení

 

Úvodní část: Výše přidělených prostředků na jeden grant bude činit 0 - 40 000 Kč.  Aby mohla být zaslaná žádost o přidělení nadačního příspěvku hodnocena, musí splnit kvalifikační předpoklady. Kvalifikačními předpoklady znamenají:

 

1. Plnění grantu: Zabezpečení provozování sportovních center mládeže v orientačním běhu pro rok 2010. Sportovní centra soustředí a poskytnou talentovaným jedincům ve věku 15 – 18 let tréninkovou péčí pro jejich výkonnostní růst v orientačním běhu v okruhu spádové působnosti centra.

 

2. Doba plnění: Provozování sportovního centra mládeže v době 01/2010 – 10/2010. Plnění grantu bude ukončeno odevzdáním závěrečné zprávy v době 11/2010.

 

3. Projekt: Každý z uchazečů v žádosti o přidělení nadačního příspěvku předloží projekt provozování sportovního centra mládeže. Projekt předloží ve dvou  papírových a jednom digitálním provedení. Obsah projektu:

a)      Název projektu.

b)      Jméno a adresa řešitele projektu, doporučujeme jednoho zástupce, který bude za projekt odpovídat, i v případě, že zastupuje organizaci nebo skupinu řešitelů.

c)      Charakteristiku instituce, která projekt předkládá, výroční zprávu, případně stručný životopis řešitele apod.

d)      Popis výchozího stavu,  jaká  je současná situace v dané oblasti, na kterou chce projekt reagovat.

e)      Cíl projektu rozpracovat na hlavní cíle a dílčí cíle, které odpovídají jednotlivým krokům vedoucích k dosažení hlavního cíle a jsou snáze měřitelné.

f)       Realizační plán a časový harmonogram, odpovídající jednotlivým dílčím cílům projektu.

g)      Podrobný rozpočet projektu zpracovaný tak, aby u každé položky bylo jasné, jak byla kalkulována; uvést z jakých zdrojů žadatel obdrží prostředky na projekt vedle nadačního příspěvku.

h)      Plán zpracování závěrečné zprávy hodnotící projekt (dle osnovy v příloze), jak bude řešitel hodnotit úspěšnost svého projektu, koho k tomu přizve, termín zaslání závěrečné zprávy nadaci orientačního běhu.

i)        Předpokládaný další vývoj řešené problematiky

 

4. Kvalifikační předpoklady pro zařazení do výběru žádostí o přidělení nadačního příspěvku:

a)      Předložení projektu ve dvou papírových a jednom digitálním provedení (Microsoft Word) do 31. 10. 2009.

b)      Předložení vypracovaného projektu dle „Podmínek výběrového řízení“ kapitoly č. 3. Projekt.

c)      Předložení jmenovitého seznamu talentů ve věku 15 – 18 roků s licencí A zařazených do centra, viz vzor přílohy č. 1 zadávací dokumentace.

d)      Předložení jmenovitého seznamu talentů ve věku 15 – 16 roků s jinou licencí než je licence A zařazených do centra, viz vzor přílohy č. 2 zadávací dokumentace.

e)      Předložení jmenovitého seznamu trenérů, viz vzor přílohy č. 3 zadávací dokumentace.

f)       Předložení čestného prohlášení, že žadatel vedle poskytnutého nadačního příspěvku sám vloží na předmět projektu další finanční prostředky ve výši nejméně 100% poskytnutého grantu. To znamená, že vedle přijatého grantu ve výši 0  -  40 000 Kč od nadace žadatel dále poskytne na projekt nejméně 0 – 40 000 Kč ze svých prostředků, viz vzor přílohy č. 4 zadávací dokumentace.

g)      Předložení závazku žadatele, že poskytnuté prostředky grantu budou čerpány na sportovní činnost a na režii s tím spojenou na území České republiky, v souladu s předloženým projektem, viz vzor přílohy č. 4 zadávací dokumentace.

h)      Předložení prohlášení žadatele, že souhlasí se zveřejněním svého projektu a své závěrečné zprávy za rok 2010 dle osnovy obsahu závěrečné zprávy, viz vzor přílohy č. 5 zadávací dokumentace. V předloženém prohlášení žadatel souhlasí se zasláním závěrečné zprávy do 15. listopadu 2010.

i)        Předložení návrhu smlouvy o přidělení o nadačním příspěvku, viz vzor přílohy č. 6 zadávací dokumentace.

j)        Doložení oprávnění osoby dle statutu, zřizovací listiny apod., jenž může podepsat za příjemce nadačního příspěvku smlouvu o nadačním příspěvku.

k)      Předložení kopie statutu (stanov) žadatele, kterým žadatel prokáže svoji právní subjektivitu (občanské sdružení, obecně prospěšná společnost, nadační fond, veřejnoprávní instituce apod.).

l)        Podá-li žádost o grant na provozování sportovního centra mládeže v orientačním běhu více subjektů  prokáže každý z těchto subjektů kvalifikační předpoklady a předloží údaje o smlouvě mezi subjekty.

 

Povinné kvalifikační předpoklady jsou projekt + 9 příloh (viz vzory příloh v zadávací dokumentaci). Bez jejich zaslání nebudou žádosti hodnoceny a nemohou dostat příspěvek.

 

Žadatel může dále přidat k výše uvedeným povinným přílohám, dle svého uvážení, další přílohy projektu, což nejsou povinné kvalifikační předpoklady.

 

Pokud doklad o způsobu jednání žadatele a prokázání právní subjektivity je obsažen v jednom materiálu, např. stanovách organizace, může žadatel takový materiál poslat v jednom provedení s vyznačení, že se jedná o společnou přílohu č. 7 a č. 8.

 

 

5. Způsob výběru sestavení pořadí nejvhodnějších žádostí o přidělení grantu:

 

Výběr nejvhodnějších žádostí bude hodnocen dle následujících kritérií:

§  počet talentů ve věku 15 – 18 let s licencí A                                                váha kriteria 80%

§  počet talentů ve věku 15 – 16 let s nižší licencí než je licence A                 váha kritéria 20%

 

Postup výběru žádostí

§  Před započetím výběru sestavením pořadí nejvhodnějších žádostí o přidělení grantu proběhne vyřazení těch žádostí, které nesplnily kvalifikační předpoklady.

§  Hodnocení žádostí probíhá pro každé kriterium zvlášť. Žádosti s nejlepší hodnotou v daném kriteriu (nejlepší cenou, nejvyšším počtem apod.) bude přiděleno 5,00 bodů. Ostatním žádostem bude přiděleno Pn bodů dle vzorce:

 

5   x   Nn

Pn = ----------------    (zaokrouhleno na 2 desetinná místa)                                                       NV

 

 

kde je:

Pn                        počet přidělených bodů

konstanta 5 … nejvyšší možné bodové ohodnocení

Nn               … příslušná hodnota ze žádosti, pro něž je Pn počítán

NV              … nejlepší hodnota ze všech podaných žádostí

 

§  Přidělené body budou redukovány vahou příslušného kriteria.

§  Pořadí nejvhodnějších žádostí se bude odvozovat od nejvyššího součtu bodů získaných za každé    kriterium redukovaného vahou příslušného kriteria.

 

6. Platební podmínky:

§  Výše přidělených prostředků na jeden grant bude činit 0 - 40 000 Kč.

§  Platba grantu proběhne ve dvou splátkách:

1. splátka ve výši 50% grantu proběhne po uzavření smlouvy s příjemcem příspěvku

2. splátka ve výši 50% grantu proběhne po zaslání závěrečné zprávy nadaci.

§  Prostředky z přiděleného grantu lze čerpat na sportovní činnost a na režii s tím spojenou na území České republiky.

 

7. Lhůta pro podání žádosti: je do 31. října 2009. Žadatelé mají právo, kdykoliv během této lhůty požádat o informace k zadávací dokumentaci styčného pracovníka nadace:

Evžen Cigoš,  mobilní telefon +420 603 149 107, email obnadace@obnadace.cz

 

8. Místo pro doručení žádostí:

Žádost lze poslat poštou nebo předat osobně v zalepené obálce označené „Sportovní centrum mládeže 2010 – NEOTVÍRAT“ do 24.00 hodin do 31. října 2008 na adresu:

Nadace orientačního běhu

Těšínská 4

612 00 Brno

Rozhodné pro přijetí žádosti je datum podání na poštovním úřadě. Žádosti doručené osobně se přijímají po telefonické dohodě se styčným pracovníkem nadace.

 

9. Výběrová lhůta: je do 17. listopadu 2009. Kdykoliv během této lhůty oznámí nadace výběr nejvhodnějších žádostí o přidělení nadačního příspěvku.

 

10. Uzavření smlouvy o přidělení nadačního příspěvku: S každým z vybraných žadatelů bude uzavřena smlouva o přidělení nadačního příspěvku. Stejnopisy smlouvy budou nadací zaslány každému vybranému žadateli souběžně s oznámením o výběru nejvhodnějších žádostí o přidělení nadačního příspěvku.

 

11. Doplňující informace:

§  Žadatel nemá právo na úhradu nákladů spojených s vypracováním a předložením žádosti.

§  Zaslané - přijaté žádosti do výběrového řízení již nelze uchazečem o nadační příspěvek jakkoliv upravovat.

§  Nadace si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené žádosti, popřípadě změnit nebo zrušit zadání výběrového řízení bez jakýchkoliv závazků k žadatelům.

§  Subjekty jednající ve shodě mohou předložit pouze jednu nabídku.

§  Soutěž je omezena na subjekty vyvíjející činnost na území České republiky.

 

 

 

 

Ing. Evžen Cigoš

Předseda správní rady nadace


Příloha č. 1

Vymazat fialový text a doplnit název centra černou barvou

 

Jmenný seznam zařazených talentů ve věku 15 – 18 roků s licencí A

 

 

Jméno

Kategorie

Registrace

e-mail, telefon

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

13.

 

 

 

 

14.

 

 

 

 

15.

 

 

 

 

16.

 

 

 

 

17.

 

 

 

 

18.

 

 

 

 

19.

 

 

 

 

20.

 

 

 

 

21.

 

 

 

 

22.

 

 

 

 

23.

 

 

 

 

24.

 

 

 

 

25.

 

 

 

 

26.

 

 

 

 

27.

 

 

 

 

28.

 

 

 

 

29.

 

 

 

 

30.

 

 

 

 

31.

 

 

 

 

32.

 

 

 

 


Podpis řešitele projektu

Jméno řešitele projektu

 


Příloha č. 2

Vymazat fialový text a doplnit název centra černou barvou

 

Jmenný seznam zařazených talentů ve věku 15 –16 roků s jinou licencí než je licence A

 

 

Jméno

Kategorie

Registrace

e-mail, telefon

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

13.

 

 

 

 

14.

 

 

 

 

15.

 

 

 

 

16.

 

 

 

 

17.

 

 

 

 

18.

 

 

 

 

19.

 

 

 

 

20.

 

 

 

 

21.

 

 

 

 

22.

 

 

 

 

23.

 

 

 

 

24.

 

 

 

 

25.

 

 

 

 

26.

 

 

 

 

27.

 

 

 

 

28.

 

 

 

 

29.

 

 

 

 

30.

 

 

 

 

31.

 

 

 

 

 

Podpis řešitele projektu

Jméno řešitele projektu


Příloha č. 3

Vymazat fialový text a doplnit název centra černou barvou

 

Jmenný seznam trenérů

 

 

Jméno

Trenérská licence

Oddílová registrace

e-mail, telefon

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

13.

 

 

 

 

14.

 

 

 

 

15.

 

 

 

 

16.

 

 

 

 

17.

 

 

 

 

18.

 

 

 

 

19.

 

 

 

 

20.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podpis řešitele projektu

Jméno řešitele projektu

 


Příloha č. 4

 

Čestné prohlášení žadatele

 

.. Vymazat fialový text a nahradit název žadatele černě.., jako žadatel o přidělení grantu na provozování sportovního centra mládeže v orientačním běhu prohlašuje, že vedle poskytnutého nadačního příspěvku sám vloží na předmět projektu nejméně 100% finančních prostředků z výše poskytnutého grantu, tzn. doplnit částku Kč.

 

 

Datum

 

 

 

podpis statutáře
jméno statutáře

název funkce

 

 

 

 

 

 

 

 

Závazek

 

.. Vymazat fialový text a nahradit název žadatele černě..,se zavazuje, že poskytnuté prostředky grantu budou čerpány na sportovní činnost a na režii s tím spojenou na území České republiky, v souladu s předloženým projektem na provozování sportovního centra mládeže v orientačním běhu  doplnit název centra.

 

 

Datum

 

 

 

podpis statutáře
jméno statutáře

název funkce

 

 
Příloha č. 5

 

Prohlášení

 

Sportovní centrum mládeže v orientačním běhu …doplnit název centra…. prohlašuje, že souhlasí se zveřejněním  svého předloženého projektu na provozování sportovního centra mládeže v orientačním běhu a se zveřejněním své závěrečné zprávy za rok 2010, která bude zpracována dle níže uvedené osnovy - obsahu závěrečné zprávy.

 

Obsah závěrečné zprávy:

 

a)      Název projektu

b)      Příjemce projektu

c)      Garant projektu

d)     Hlavní cíle projektu

e)      Plnění realizačního plánu a časového harmonogramu

f)       Personální zajištění činnosti sportovního centra mládeže

g)      Seznam závodníků zařazených do sportovního centra mládeže, v případě vyřazení závodníků ze sportovního centra sdělit důvod vyřazení

h)      Seznam akcí sportovního centra mládeže, u každé akce sdělit počet zúčastněných závodníků a trenérů; uvést kolik závodníků a v jakém rozsahu měli zajištěny lékařské prohlídky

i)        Podrobnější vyhodnocení jednotlivých akcí sportovního centra mládeže; přiložit tabulku výsledků zařazených závodníků, viz vzor „Přehled výsledků SCM 2005 Královehradeckého kraje“

j)        Vyhodnocení plnění hlavních cílů projektu

k)      Hodnocení projektu dle daných kriterií

l)        Ekonomické vyhodnocení činnosti sportovního centra mládeže a použití příspěvku Nadace orientačního běhu

m)    Informace o činnosti v médiích, na webu apod.

n)      Předpokládaný další vývoj

 

Závěrečná zpráva bude zaslána v jednom papírovém a jednom digitálním provedení na adresu Nadace orientačního běhu, Těšínská 4, 612 00 Brno v termínu  do 15.listopadu 2009.

 

 

 

Datum

 

 

 

 

podpis řešitele projektu
jméno řešitele projektu
Vzor

PŘEHLED    VÝSLEDKU   SCM   2010 :

 

1/  MSJ  :                nikdo    

                                                            sprint              klasika              štafety

2/  MED :      D-16 :    Jirčáková                  11.                    9.                    -

                           D-18 :    Machútová               10.                    3.                     1.

 

3/  Mistrovství ČR :

                                             DT      sprint       KT        klas.      NOB             ŽA      ŽB             dráha       licence 2006

Mullerová           16/1            -           4.           11.          7.           -                    5.                         11,52              A

Hendrychová      16/2            -            -              -            -            -                     -         -               12,28               C

Jirčáková            16/2           12.       12.             3.          2.           -                    2.                         12,11              A

Mádlová             16/2            -            8.            5.           9.          -                     8.        -               12,17              A

Zákravská          16/2            -            -               -            -            -                     -        28.                 -                  B

 

Azebová             18/1           17.       20.           14.        19.           -                  17.                          12,37              A     

Balcarová           18/1            -           -             22.          -             -                  26.                          13,56              B

Machútová         18/1             3.         6.             8.          3.           2.                  2.                           11,50              A

Vaculíková         18/1             1.        -               4.          5.           -                    4.                           11,35              A 

Teplá                  18/1             -          -             18.        28.           -                  30.                           12,35              A

Hypiusová          18/1             -          -             35.        14.           -                    -           1.              14,19              A       

Doležalová Ven.18/2             2.         7.             9.          8.           -                    6.                           11,40              A

Doležalová Ver.18/2              -         13           15.           -            -                   20.                          12,21              A  

Andršová           18/2              -          -               -            -            -                   31.                             -                   B

 

Klapal   J.           16/1             -         24.          24.         13.           -                  19.                           11,29              A 

Zelenka              16/1             -         40.          41.         28.           -                   21.                          10,18              A

Ptáček                16/1             -           -              -          44.            -                  29.                           11,44              B

Hausvater           16/1            -           -              -           50.           -                    -             -               23,20 /5/

Kubát                 16/2             -           8.            3.         10.           -                    5.                            11,17              A

Muller                16/2            -           13.          23.          6.           -                   11.                           10,16              A  

Dusílek              16/2             -          14.          14.          3.           -                    4.                            10,01              A   

Pátek                  16/2            -            -              6.        19.           -                     -             1.             10,46              A 

Jirásek                16/2            -            -            19.        20.           -                     -             4.             18,30 /5/         A

Šabatka Z.          16/2            -            -             7.         27.           -                     -             8.             20,52 /5//        A

Havlas                16/2            -            -            31.          -            -                      -           16.             19,16 /5/         B

 

Panchártek         18/1            -           25.           8.          7.           -                     12.                           17,15              A 

Petras                 18/1            -             -           21.        38.           -                     39.                              -                  B

Jirčák                 18/1            -           31.         20.         47.           -                    29.                            18,22             A

Klícha                18/1            -           28.         40.         20.           -                    32.                            19,15             A

Kycl                   18/1            -            -              -          40.           -                      -           10.              20,42             B

Klapal M.           18/1           -            -            51.         44.           -                      -             6.              21,24             B 

Šmehlík              18/2         21.         12.           6.            -            8.                   13.           -               17,41             A

Samek                18/2         38.           -            12.        18.            -                     -              1.             17,24             A

Justa                   18/2           -           15           35         13             -                     25           -               17,18             A

 

4/ Štafety -  M ČR :

dorostenky :                                                                              dorostenci :

1.        PHK                                                                            6.     PHK   A

       7.  .  SRK                                                                            8.     SRK   A

      11.    SHK                                                                          12.     SRK   B

                                                                                                 19.     PHK   B

                                                                                                 20.     SHK

                                                                                                 21.     VAM

 

Do dorosteneckého výběru ČR pro rok 2010 byli zařazeni :   Mullerová,Jirčáková,Dusílek,Kubát

Do juniorského družstva ČR  pro rok 2010 byli zařazeni    :   Doležalová,Machútová,Vaculíková

 

Vyřazeni v průběhu roku :  Linderová /nezájem/ , Kinzelová /  ?/ , Peterová  /nezájem/ , Bareš  / ?  /, Rederer  /  ?  / , Vízková  /  ?  /


Příloha č. 6

Návrh

 

Smlouva o nadačním příspěvku

 

 

Smluvní strany:

 

Nadace orientačního běhu, Těšínská 4, 612 00 Brno

zastoupenou:         Ing. Evžen Cigoš, předseda správní rady nadace

bankovní spojení:  Raiffeisenbank, a.s., Olbrachtova 2006/9, 140 21 Praha 4

číslo účtu:              1500043001/5500

IČO:                      62156853

(dále jen „nadace“)

 

na straně jedné

 

a

 

…………..

…………..

zastoupenou:

bankovní spojení:

číslo účtu:

 IČO:

(dále jen „příjemce“)

 

na straně druhé

 

 

uzavírají v souladu s § 628 n. občanského zákoníku a § 21 zákona č.227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech shora uvedenou smlouvu takto:

 

Čl. I

Předmět smlouvy

 

1.      Předmětem této smlouvy je závazek nadace poskytnout za podmínek této smlouvy příjemci nadační příspěvek ve výši stanovené v čl. II této smlouvy.

 

2.      Nadační příspěvek se poskytuje na základě výsledků výběrového řízení a lze ho použít na zajištění provozování sportovních center mládeže v orientačním běhu pro rok 2010, které soustředí a poskytnou nejtalentovanějším jedincům ve věku 15 – 18 let tréninkovou péčí  pro jejich další výkonnostní růst v spádové oblasti působnosti centra dle podmínek zadávací dokumentace veřejného výběrového řízení pro přidělení grantů nejvhodnějším žádostem na provozování sportovních center mládeže v orientačním běhu v roce 2010 v souladu se zaslanou žádostí - projektem na  provozování sportovního centra mládeže v orientačním běhu pro rok 2010 příjemcem grantu.

 

 

 

 

Čl. II

Výše nadačního příspěvku

 

Nadační příspěvek se poskytuje ve výši    0 000,-Kč (slovy:………………. korun českých)

 

Čl. III

Lhůty poskytnutí nadačního příspěvku

 

Nadace se zavazuje poskytnout nadační příspěvek ve dvou splátkách:

 

První splátku ve výši 50% nadačního příspěvku zašle nadace příjemci po uzavření této smlouvy převodem na účet příjemce.

 

Druhou splátku ve výši 50% nadačního příspěvku zašle nadace příjemci po obdržení závěrečné zprávy převodem na účet příjemce.

 

IV

Lhůty pro použití nadačního příspěvku

 

1.      Příjemce se zavazuje nadační příspěvek použít v termínech uvedených v přílohách této smlouvy.

 

2.      Jakékoliv změny termínů schvaluje nadace.

 

Čl. V

Závazky příjemce

 

1.      Příjemce se zavazuje:

a)      použít nadační příspěvek výlučně v souladu s účelem a za podmínek dohodnutých touto smlouvou

b)      použít nadační příspěvek hospodárně

c)      vést řádnou účetní evidenci

d)     plnit další podmínky stanovené dohodou smluvních stran

e)      nepoužívat nadační příspěvek k poskytnutí příspěvků jiným subjektům.

 

2.      Příjemce je povinen informovat nadaci bez prodlení o všech okolnostech, které by mohly negativně ovlivnit splnění jeho závazků dle této smlouvy.

 

3.      Příjemce je povinen umožnit nadaci nebo jí pověřené osobě kontrolu použití nadačního příspěvku.

 

4.      Příjemce se zavazuje podat nadaci na její žádost písemné vysvětlení k jakýmkoliv otázkám spojeným s plněním jeho závazků dle této smlouvy.

 

5.      Příjemce je povinen uvádět ve všech materiálech týkajících se aktivit, na jejichž realizaci byl nadační příspěvek poskytnut, informaci o tom, že aktivita je financována z nadačního příspěvku poskytnutého nadací.

 

6.      Příjemce je povinen předložit nadaci závěrečnou zprávu o použití nadačního příspěvku včetně jeho vyúčtování v souladu s článkem IV této smlouvy.

 

7.      Nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, je příjemce povinen vrátit nadaci bez zbytečného prodlení nevyčerpanou část příspěvku současně s předáním vyúčtování.

 

 

Čl. VI

Závěrečná ustanovení

 

1.      Příjemce prokázal nadaci před podpisem této smlouvy svoji právní subjektivitu, jakož i oprávnění osoby, která za příjemce tuto smlouvu podepsala.

 

2.      Změny a doplňky této smlouvy jsou možné jen formou písemných dodatků. Pro platnost dodatku se vyžaduje dohoda o celém jeho obsahu.

 

3.      Jakákoliv sdělení smluvních stran navzájem se považují za doručená, pokud byla doručena poštou nebo kurýrem na adresu příslušné smluvní strany.

 

4.      Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

 

5.      Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, po jedné pro každou ze smluvních stran.

 

6.      Tato smlouva nabývá účinnost dnem jejího podpisu.

 

7.      Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem smluvních ujednání, která jsou obsažena v této smlouvě a na důkaz toho připojují pod tuto smlouvu své podpisy.

 

 

 

V Brně dne ………….

 

Za nadaci:

 

 

 

V ………dne…………..

 

Za příjemce:

 Přílohy:

- Zadávací dokumentace veřejného výběrového řízení pro přidělení grantů nejvhodnějším žádostem na provozování sportovních center mládeže v orientačním běhu v roce 2009

- Projekt provozování sportovního centra mládeže v orientačním běhu na rok 2009