Nadace OB
 · Úvod
 · Statut
 · Výroční zprávy
 · Vzory smluv
 · Akce 2002
 · Kontaktní údaje
 · Sportovní centra    mládeže
 · Sportovní centra dětí
 · English version
 
Sponzoři

Obsah:

ÚVODNÍ SLOVO
VZNIK A HISTORIE NADACE
CO JE ORIENTAČNÍ BĚH
POSLÁNÍ NADACE
CÍLE NADACE
ZPRÁVA O ČINNOSTI, UDĚLENÉ NADAČNÍ PŘÍSPĚVKY
DALŠÍ SMĚŘOVÁNÍ NADACE
ŘÍZENÍ NADACE
MAJETEK NADACE
PODĚKOVÁNÍ
FINANČNÍ ZPRÁVA
VÝROK AUDITORA URČENÝ DO VÝROČNÍ ZPRÁVY:
SPRÁVA PŘÍSPĚVKU Z NADAČNÍHO INVESTIČNÍHO FONDU
VÝROK AUDITORA PRO ZVLÁŠTNÍ ÚČELY - HOSPODAŘENÍ S VÝNOSY Z NADAČNÍHO INVESTIČNÍHO FONDU:

Úvodní slovo

Nadace orientačního běhu pokračovala v minulém roce ve své dosavadní činnosti zaměřené na rozvoj orientačního běhu v oblasti práce s mládeží.

Naše nadace získala v uplynulých letech v České republice významný příspěvek z Fondu národního majetku (NIF II), což velmi posílilo její nadační jmění. Je ovšem třeba připomenout, že pro svoji nadační činnost může v zásadě disponovat pouze výnosy z těchto prostředků, které byly v uplynulém roce nižší.

Příspěvek českého státu je pro nadaci orientačního běhu poselstvím uznání za dosud vykonanou práci. Současně znamená podstatné navýšení nadačního jmění, od jehož výše se odvijí schopnost financovat jednotlivé programy, což přináší jistotu do činnosti nadace. Podobně jako jiné nestátní neziskové organizace v České republice prošla také nadace v uplynulých letech vývojem vyústěný v řízený proces systematické činnosti nadační podpory orientačního běhu. Potvrzuje se také, že získání podnikatelské sféry k dárcovství je dlouhodobějším procesem v české společnosti na rozdíl od zahraničí.

Při plnění našeho vlastního poslání uplynulý rok navázal na výsledky naši dlouhodobé práce, které si nadace dlouhodobě vytýčila. Činnost se projevovala v průběžné podpoře práce s mládeží, dále v podpoře tvorby map pro orientační běh a ochraně lesa jako základního prostředí pro provozování tohoto sportovního odvětví

Každý rok práce nás utvrzuje v přesvědčení, že investice do rozvoje orientačního běhu je společensky velmi podnětná. Velké poděkování za podporu našeho úsilí všem našim dárcům, sponzorům, příznivcům a spolupracovníkům je z naši strany upřímným výrazem vděku za jejich roli, kterou nám umožňují tuto myšlenku dále rozvíjet. Uvědomujeme si tímto zároveň, že je to úkol dlouhodobý, a proto apelujeme na naše příznivce, aby s námi v tomto úkolu setrvali a vyzíváme všechny, kterým není tato aktivita cizí, aby se k našemu úsilí připojili.

Ing. Evžen Cigoš
Předseda nadace

Zpět

Vznik a historie nadace

Nadace orientačního běhu byla založena v roce 1994 z důvodu neutěšeného stavu v tomto sportovním odvětví, vyvolané rozpadající se celkovou podporou odrážející tehdejší celospolečenskou proměnu nastartované sametovou revolucí v listopadu 1989 v tehdejším Československu. Stav na začátku 90. let se v některých částech ČR z pohledu orientačního běhu dal charakterizovat slovy: Může orientační běh v nově nastolených společenských podmínkách vůbec přežít a znovu aktivovat práci desítek dobrovolných trenérů mládeže, dobrovolných funkcionářů zabezpečujících chod sportovních oddílů, rozhodčích zajišťujících pořádání sportovních soutěží a dále podporovat ochranu lesa coby základní prostředí, kde se tento sport odehrává? Na první pohled je to úkol veliký, který si naše nadace tímto vytýčila a začala na něm postupně pracovat.

Zpět

Co je orientační běh

Je to sportovní činnost, druh běžeckého závodu, při němž závodník v lese hledá-probíhá kontroly za pomoci mapy a busoly. Trať závodu je nakreslena v mapě a probíhá se v určeném pořadím kontrol. Trasu postupu mezi jednotlivými kontrolami si volí každý závodník individuálně sám. Závodník mapu s tratí nezná dopředu a dostává ji teprve na startu závodu. Je na každém závodníkovi jak se umí rychle rozhodnout a zvolit nejvýhodnější trasu postupu podle mapy a potom pohybem v terénu podle mapy realizuje trasu postupu až po nalezení kontroly v lese. Po označení průchodu kontrolou se všechno opakuje a závodník vyhledává další kontroly až do cíle závodu.

Každý účastník závodu si volí jemu odpovídající věkovou a výkonnostní kategorie. Závodník v lese běží sám, a proto závodníci stejné kategorie vybíhají na startu do lesa intervalově, tj. každý má jiný startovní čas. O pořadí v závodě rozhoduje výhradně dosažený čas a nalezení všech kontrol v určeném pořadí zaznačené v obdržené mapě na startu závodu..

Orientačního běhu je sportem pro všechny. Je možné ho pěstovat od mládí do pozdního stáří. Originalitou orientačního běhu je propojení pohybu v přírodě s myšlením (orientování se podle mapy a busoly za běhu), což bývá les, hory, park apod.. Základ sportu se odvíjí od běhu, ale lze ho provozovat i pomoci jízdy na horských kolech či běhu na lyžích. Rovněž vnitřní členění orientačního běhu je velmi bohaté. Rozeznávají se závody denní a noční, individuelní, štafetové, družstev, klasické, na dlouhé trati, na krátké trati, závody horské a parkové.

Orientačního běhu je prostředek vhodné náplně volného času, zapojení se do neformálního zájmového kolektivu, získání subjektivního pocitu zdatnosti, zlepšení psychického stavu a za prostředek správné životosprávy. Pěstování orientačního běhu patří k moderním prostředkům vyrovnání se člověka s negativními vlivy civilizace.

Ukázka mapy pro orientační běh

Mapa pro orientační běh znamená provést mapovací práce v terénu, následně vytvoření digitální podoby mapy na počítači a na závěr vytisknutí mapy, kterou závodník používá při závodě.


Zpět

Poslání nadace

Posláním nadace je podpora rozvoje celého širokého hnutí orientačního běhu v ČR s důrazem na práci s mládeží, rozvoj členské základny, pomoc ve stagnujících oblastech republiky, podpora při zakládání nových sportovních oddílů orientačního běhu a neposlední v řadě i jednotlivých sportovců.

Pro fungování celého hnutí orientačního běhu je důležité jak pracují a rozvíjejí svoji činnost jednotlivé sportovní oddíly. Duší každého oddílu jsou dobrovolníci, kteří svoji tradiční dobrovolnou prácí pro blaho svého klubu zabezpečují vlastní chod oddílu jako celku. Jedná se především o následující dobrovolníky:

 • trenéry mládeže
 • činovníky zajišťující organizaci oddílů, předseda, tajemník-sekretář, hospodář apod.
 • rozhodčí zajišťující pořádání závodů, ředitel závodu, hlavní rozhodčí, stavitelé tratí apod.
 • mapaře zabezpečující tvorbu map pro orientační běh, což je základní pomůcka provozování této sportovní disciplíny.

Orientační běh ve všech svých podobách poskytuje možnost všestranného harmonického rozvoje člověka, pomáhající formovat morálněvolní vlastnosti osobnosti každého člověka od ranného mládí. Vede k zdravé soutěživosti mezi sebou a učí schopnost se připravit a podat vrcholný výkon v potřebném okamžiku.

Je proto charakteristické, že člověk formovaný tímto sportem je fyzicky zdatný, aktivní, úspěšně se prosazující v práci, odpovědný k společenským potřebám a s zdravým životním stylem.

Zpět

Cíle nadace

 • prosazovat v oddílech orientačního běhu práci s mládeží, zvyšovat členskou základnu
 • podporovat dobrovolnou práci činovníků zajišťující chod jednotlivých oddílů a sportovních soutěží
 • podporovat vydávání map pro orientační běh
 • podporovat zakládání nových oddílů orientačního běhu

Zpět

Zpráva o činnosti, udělené nadační příspěvky

Práce nadace probíhala formou kontaktu správní rady, dozorčí rady a jejich spolupracovníků s hnutím orientačního běhu, kdy vyhodnocovala stav a potřeby jednáními s činovníky jednotlivých oddílů, oblastí případně svazu OB a v neposlední řadě s jednotlivými účastníky sportovních soutěží. Vedle těchto jednání se zástupci nadace spolupodíleli na samosprávné činnosti orgánů svých oddílů, případně jako účastníci valných hromad oblastí nebo samotného svazu.

Činnost nadace podporovala následující oblasti:

A. Program práce s mládeží - sportovní centra mládeže

Program je zaměřený na podporu provozování sportovních center mládeže v orientačním běhu, které soustředí a poskytnou talentovaným jedincům ve věku 15 - 18 let tréninkovou péči pro jejich další výkonnostní růst v navržené spádové oblasti působnosti centra.

Pro rok 2005:
Příspěvek sportovnímu centru mládeže Královehradeckého kraje.54.000 Kč
Příspěvek sportovnímu centru mládeže pro region Pardubice.60.000 Kč
Příspěvek sportovnímu centru mládeže Praha.60.000 Kč
Příspěvek sportovnímu centru mládeže Hanácké oblasti.54.000 Kč
Příspěvek sportovnímu centru mládeže Zlín.60.000 Kč.
Příspěvek sportovnímu centru mládeže Brněnské oblasti.60.000 Kč

Nadační příspěvky byly přiděleny v celkové výši 348.000 Kč.

Pro rok 2006:
Příspěvek sportovnímu centru mládeže Královehradeckého kraje.54.000 Kč
Příspěvek sportovnímu centru mládeže Praha.54.000 Kč
Příspěvek sportovnímu centru mládeže pro region Pardubice.54.000 Kč
Příspěvek sportovnímu centru mládeže Brněnské oblasti.54.000 Kč
Příspěvek Západočeskému sportovnímu centru mládeže.54.000 Kč

Nadační příspěvky byly přiděleny v celkové výši 270.000 Kč.

Zpět

Další směřování nadace

Nadace bude nadále pokračovat v podpoře programu práce s mládeží - sportovní centra mládeže a program podpory sportovců a práce dobrovolných činovníků. Nadace po uzavření posledního ročníku 2005 sportovních center mládeže v orientačním běhu vyhodnotila výsledky dosavadního 3-letého působení programu a rozhodla se pokračovat v podpoře této oblasti dále.

Zpět

Řízení nadace

Orgány nadace byly správní rada a dozorčí rada.
Správní rada byly tříčlenná a pracovala ve složení:
Evžen Cigoš předseda
Pavel Pekárek první místopředseda
Pavel Komárek druhý místopředseda
Dozorčí rada byla tříčlenná a pracovala ve složení:
Petr Přikryl předseda
Lenka Komárková člen dozorčí rady
Petra Chroustová člen dozorčí rady
Pracovníky nadace byli:
Jan Skřička organizační pracovník
Eva Cigošová organizační pracovník
Zdeněk Mazal webmaster
Všichni členové orgánů nadace a spolupracovníci nadace pracovali dobrovolně a bez nároku na mzdu.

Správní rada za pomoci organizačních pracovníků nadace spravovala majetek nadace, zajišťovala řízení činnosti a rozhodovala o všech náležitostech.

Zpět

Majetek nadace

Nadační jmění nadace zapsané k 31.12.2005 v nadačním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl N, vložka 194 činilo 24 421 714,31 Kč.

Nadace vlastní finanční majetek v celkové výši 25 569 832,90 Kč. Nadace nevlastní žádný hmotný ani nehmotný investiční majetek.

Majetek je uložen nebo investován u finančních institucí eBanka, Česká spořitelna, Pioneer Investment's, Československé obchodní banky, ČP Invest, J&T Banka a ING Bank N.V..

 1. Běžný účet - stav k 31.12.2005 u eBanky 9.024,86 Kč.
 2. Běžný účet - stav k 31.12.2005 u České spořitelny 44.250,29 Kč.
 3. Běžný devizový účet - stav k 31.12.2005 u eBanky 4.147,70 Kč
 4. Pokladna - stav k 31.12.2005 činí 39,- Kč
Ostatní finanční investice:
 1. Balancovaný fond nadací - stav k 31.12.2005 byl 5 903 558,90 Kč.
 2. Růstový fond nadací - stav k 31.12.2005 byl 2 889 662,60 Kč.
 3. Dynamický fond - stav k 31.12.2005 byl 174 530,18 Kč.
 4. ČSOB nadační - stav k 31.12.2005 byl 2 170 938,36 Kč.
 5. Česká spořitelna, akciové, dluhopisové, peněžní fondy, stav k 31.12.2005 byl 11 106 149,11 Kč.
 6. ČP Invest k 31.12.2005 byl 3 002 615,46 Kč.
 7. J&T Perspektiva-S OPF, stav k 31.12.2005 byl 78 680,40 Kč.
 8. ING Český akciový fond, stav k 31.12.2005 byl 30 485,24 Kč.
 9. ING Český akciový fond, stav k 31.12.2005 byl 201 001,-Kč (na účtu 043 - Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek).
Majetek je používán v souladu se statutem nadace pro poskytování nadačních příspěvků a k úhradě nákladů souvisejících s správou nadace.

Zpět

Poděkování

Nadace orientačního běhu tímto upřímně děkuje všem svým dárcům a spolupracovníkům za projevenou podporu, přízeň a věnovaný čas.

Dárci:
Fond národního majetku ČR
Pioneer Investments

Nadace vyslovuje poděkování všem svým členům za podporu, poskytnuté znalosti a přízeň.

Zpět

Finanční zpráva

Rozvahake dni 31.12.2005ke dni 31.12.2004
(v tis.Kč)(v tis.Kč)
Dlouhodobý majetek
Dlouhodobý finanční majetek2531218615
Pořizovaný dlouhodobý fin. majetek200
Dlouhodobý majetek celkem2551218615
Krátkodobý majetek
Bankovní účty586058
Krátkodobý majetek celkem586058
Jiné aktiva
Náklady příštích období270324
Příjmy příštích období384361
Jiná aktiva celkem654685
Aktiva celkem2622425358
ke dni 31.12.2005ke dni 31.12.2004
Pasiva(v tis.Kč)(v tis.Kč)
Vlastní zdroje
Základní jmění2442217942
Fondy organizace10376540
Nerozdělený zisk0788
Hospodářský výsledek437189
Oceňovací rozdíly z přecenění majetku287-103
Vlastní zdroje celkem2618323356
Cizí zdroje
Dodavatelé02
Cizí zdroje celkem02
Jiná pasiva
Výdaje příštích období41
Jiná pasiva celkem41
Pasiva celkem2622425358
Výsledovka
(v tis.Kč)(v tis.Kč)
Výnosy
Přijaté dary do nadace160
Výnosy z finančního majetku843496
Tržby z prodeje služeb00
Úroky3825
Tržby z prodeje cenných papírů4812
Výnosy celkem1363583
Náklady
Náklady na nakoupené služby 2451
Mzdové náklady1212
Kurzové ztráty01
Jiné ostatní náklady547
Prodané cenné papíry4880
Poskytnuté nadační příspěvky348323
Náklady celkem926394
Hospodaření nadace skončilo přebytkem437.000,-Kč189 000,-Kč

Náklady na správu nadace

Náklady na správu nadace v roce 2005 činily 11% z celkové výše výnosů nadačního jmění roku 2005 a nepřekročily limit 20% uvedený v statutu nadace.

Zpět

Výrok auditora určený do výroční zprávy: viz předposlední list Výroční zprávy

Zpět

Správa příspěvku z Nadačního investičního fondu

Výše příspěvků z Nadačního investičního fondu přidělené v I.etapě a II.etapě přidělené Fondem národního majetku Nadaci orientačního běhu

Období přidělení prostředků z NIFPřidělené prostředky [Kč]Termín uzavření smlouvy/dodatkuDatum připsání na účet nadace
Prostředky z NIF - I.etapa0--
Prostředky z NIF - II.etapa10 908 000Smlouva z 11.03.200221.03.2002
3.660 000Dodatek z 04.03.200319.03.2003
2 761 000Dodatek z 01.12.200317.12.2003
6 422 000Dodatek č.5 z 08.11.20042.12.2004
----------------

Rozdělení příspěvků z Nadačního investičního fondu přidělené v II.etapě do nadačního jmění a k přímému použití na realizaci vlastních grantových programů

Období přidělení prostředků z NIFPřidělené prostředky z NIF [Kč]Přidělené prostředky převedené do nadačního jmění [Kč]Přidělené prostředky k použití na realizaci vlastních grantových programů [Kč]
Prostředky z NIF - I.etapa000
Prostředky z NIF - II.etapa10 908 00010 908 0000
3.660 0003.660 0000
2 761 0002 761 0000
6 422 0006 422 0000
Celkem23 751 00023 751 0000

Pomocná tabulka pro průběžné sledování hospodaření s výnosy NIF

RokPřevody výnosů z předchozího roku (Kč)Výnosy z NIF v příslušném roce (Kč)Rozdělení výnosů
a)granty
b)správa nadace(Kč)
K dispozici na granty v příslušném roce(Kč)Celkem grantováno v příslušném roce(Kč)Převod výnosů do následujícího roku
a)granty
b)správa nadace(Kč)
1999000 0
2000000 0
2001000 0
20020390 823,16312 658,53312 658,530312 658,53
78 164,630
2003312 658,53529 599,9 423 679,92736 338,45392 000344 338,45
105 919,980
2004344 338,45609 687,76487 750,21832 088,66577 000258 088,66
121 937,55
2005258 088,66720 208,63305 200563288,66348 000215 288,66
415 008,63

Způsob uložení prostředků z NIF do nadačního jmění v roce 2005:
Balancovaný fond nadací ve výši 5 784 104 Kč k 31.12.2005
Růstový fond nadací ve výši 2 889 662,60 Kč k 31.12.2005
Fond ČSOB nadační ve výši 2 170 938,36 Kč k 31.12.2005
Správa Českou spořitelnou 10 475 319 Kč k 31.12.2005
Individualní investiční program ČP Invest ve výši 3 000 072,46 Kč k 31.12.2005.

Výše výnosů vytvořených v roce 2005 z prostředků z NIF uložené do nadačního jmění
Druh uložení nadačního jmění z prostředků z NIFVytvořený výnos za rok 2005[Kč]
Balancovaný fond nadací156 403,16
Růstový fond nadací124 245,00
ČSOB nadační fond100 954,38
Česká spořitelna248 656,61
ČP Invest89 949,68
Celkem 720 208,83

specifikace výdajů použitých na správu nadace
Náklady správy nadace[Kč]
ostatní služby a spotřeba materiálu (samostatně provedený audit hospodaření s výnosy z příspěvku NIF, audit účetní závěrky, telefony, kopírování, pošta)23 744
mzdové náklady (dohody o provedení práce)11 724
jiné ostatní náklady (bankovní poplatky, odměna za správu cenných papírů)52 833
Celkem88 301

Informace o formě veřejně vyhlášených programů a podmínkách rozdělování grantů

Nadace vyhlásila veřejné výběrové řízení na předložení nejvhodnějších žádostí pro přidělení grantů v rámci otevřeného grantového program na provozování sportovních center mládeže v orientačním běhu pro rok 2006 formou zveřejnění inzerátu v časopise Orientační běh a grantovém kalendáři Grantis za podmínek:

Plnění grantu: Zajištění provozování sportovních center mládeže v orientačním běhu, které soustředí a poskytnou nejtalentovanějším jedincům ve věku 15 - 18 let tréninkovou péčí pro jejich další výkonnostní růst v navržené spádové oblasti působnosti centra.

Doba plnění: Přidělení grantů pro rok 2006 proběhlo v době 12/2005 a ukončení grantu se předpokládá v době 11/2006.

Způsob přidělení grantu: Předložení žádostí a projektů na provozování sportovních center mládeže v orientačním běhu probíhalo dle zadávací dokumentaci výběrových řízení zveřejněné na internetových stránkách Nadace orientačního běhu www.obnadace.cz

Výsledky výběrového řízení a výše příspěvku pro rok 2006

1.Sportovní centrum Královehradeckého kraje nadační příspěvek54 000,-Kč
2.Příspěvek sportovnímu centru mládeže Praha. nadační příspěvek54 000,-Kč
3.Sportovní centrum pro region Pardubice nadační příspěvek54 000,-Kč
4.Sportovní centrum Brněnské oblasti nadační příspěvek54 000,-Kč
5.Příspěvek Západočeskému sportovnímu centru mládeže nadační příspěvek50 000,-Kč

Věcné zaměření každého vybraného projektu bylo na zajištění provozování sportovních center mládeže v orientačním běhu, které soustředí a poskytnou nejtalentovanějším jedincům ve věku 15 - 18 let tréninkovou péčí pro jejich další výkonnostní růst v dané spádové oblasti působnosti centra.

Zpět

Výrok auditora pro zvláštní účely - hospodaření s výnosy z Nadačního investičního fondu: viz poslední list Výroční zprávy

Zpět

Výrok auditora určený do výroční zprávy:

Zpět

Výrok auditora pro zvláštní účely – hospodaření s výnosy z Nadačního investičního fondu:

Zpět

© Nadace OB 2003