Nadace OB
 · Úvod
 · Statut
 · Výroční zprávy
 · Vzory smluv
 · Akce 2002
 · Kontaktní údaje
 · Sportovní centra    mládeže
 · Sportovní centra dětí
 · English version
 
Sponzoři

Obsah:

ÚVODNÍ SLOVO
VZNIK A HISTORIE NADACE
CO JE ORIENTAČNÍ BĚH
POSLÁNÍ NADACE
CÍLE NADACE
ZPRÁVA O ČINNOSTI, UDĚLENÉ NADAČNÍ PŘÍSPĚVKY
DALŠÍ SMĚŘOVÁNÍ NADACE
ŘÍZENÍ NADACE
MAJETEK NADACE
PODĚKOVÁNÍ
FINANČNÍ ZPRÁVA
VÝROK AUDITORA URČENÝ DO VÝROČNÍ ZPRÁVY:
SPRÁVA PŘÍSPĚVKU Z NADAČNÍHO INVESTIČNÍHO FONDU
VÝROK AUDITORA PRO ZVLÁŠTNÍ ÚČELY - HOSPODAŘENÍ S VÝNOSY Z NADAČNÍHO INVESTIČNÍHO FONDU:

Úvodní slovo

Nadace orientačního běhu pokračovala v uplynulém roce ve své dosavadní činnosti zaměřené na rozvoj orientačního běhu.

Naše nadace získala v uplynulých letech v České republice značný příspěvek z Fondu národního majetku (NIF II), což velmi posílilo její nadační jmění. Je ovšem třeba připomenout, že pro svoji nadační činnost může v zásadě disponovat pouze výnosy z těchto prostředků, které byly v uplynulém roce nižší.

Příspěvek českého státu je pro nadaci orientačního běhu poselstvím uznání za dosud vykonanou práci. Současně znamená podstatné navýšení nadačního jmění, od jehož výše se odvijí schopnost financovat jednotlivé programy, což přináší jistotu do činnosti nadace. Podobně jako jiné nestátní neziskové organizace v České republice prošla také nadace v uplynulých letech vývojem vyústěný v řízený proces systematické činnosti nadační podpory orientačního běhu. Potvrzuje se také, že získání podnikatelské sféry k dárcovství je dlouhodobějším procesem v české společnosti na rozdíl od zahraničí.

Při plnění našeho vlastního poslání uplynulý rok navázal na výsledky naši dlouhodobé práce, které si nadace dlouhodobě vytýčila. Činnost se projevovala v průběžné podpoře práce s mládeží, dále v podpoře tvorby map pro orientační běh a ochraně lesa jako základního prostředí pro provozování tohoto sportovního odvětví

Každý rok práce nás utvrzuje v přesvědčení, že investice do rozvoje orientačního běhu je společensky velmi podnětná. Velký dík za podporu našeho úsilí všem našim dárcům, sponzorům, příznivcům a spolupracovníkům je z naši strany upřímným výrazem vděku za jejich roli, kterou nám umožňují tuto myšlenku dále rozvíjet. Uvědomujeme si tímto zároveň, že je to úkol dlouhodobý, a proto apelujeme na naše příznivce, aby s námi v tomto úkolu setrvali a vyzíváme všechny, kterým není tato aktivita cizí, aby se k našemu úsilí připojili.

Ing. Evžen Cigoš
Předseda nadace

Zpět

Vznik a historie nadace

Nadace orientačního běhu byla založena v roce 1994 z důvodu neutěšeného stavu v tomto sportovním odvětví, vyvolané rozpadající se celkovou podporou odrážející tehdejší celospolečenskou proměnu nastartované sametovou revolucí v listopadu 1989 v tehdejším Československu. Stav na začátku 90. let se v některých částech ČR z pohledu orientačního běhu dal charakterizovat slovy: Může orientační běh v nově nastolených společenských podmínkách vůbec přežít a znovu aktivovat práci desítek dobrovolných trenérů mládeže, dobrovolných funkcionářů zabezpečujících chod sportovních oddílů, rozhodčích zajišťujících pořádání sportovních soutěží a dále podporovat ochranu lesa coby základní prostředí, kde se tento sport odehrává? Na první pohled je to úkol veliký, který si naše nadace tímto vytýčila a začala na něm postupně pracovat.

Zpět

Co je orientační běh

Je to sportovní činnost, druh běžeckého závodu, při němž závodník v lese hledá-probíhá kontroly za pomoci mapy a busoly, přičemž trasu svého postupu mezi jednotlivými kontrolami si volí každý závodník individuálně sám. Trať závodu je dopředu nakreslena v mapě s určeném pořadím kontrol. Závodník mapu s tratí nezná dopředu a dostává ji teprve na startu závodu. Je na každém závodníkovi jak se umí rychle rozhodnout a zvolit nejvýhodnější postup podle mapy a posléze vybraný postup z mapy realizovat pohybem v terénu s mapou až po nalezení kontroly v lese. Po označení průchodu kontrolou se všechno opakuje a závodník vyhledává další kontroly až do cíle závodu. Každý účastník závodu se přihlašuje do jemu odpovídající věkové a výkonnostní kategorie, v lese běží sám, tj. závodníci stejné kategorie jsou na startu vybíhají do lesa intervalově, tj. každý má jiný startovní čas. O pořadí v závodě rozhoduje výhradně dosažený čas.

Jedinečností orientačního běhu coby sportu pro všechny je možnost pěstovat ho od mládí do pozdního stáří. Je provozován v různých věkových kategoriích. Jeho další originalitou je propojení pohybu s myšlením (orientování se podle mapy a busoly za běhu), pohybu v přírodním prostředím, což bývá les, hory, park apod.. Základ sportu se odvíjel od běhu, ale lze ho provozovat i pomoci jízdy na horských kolech či běhu na lyžích. Rovněž vnitřní členění orientačního běhu je velmi bohaté. Rozeznávají se závody denní a noční, individuelní, štafetové, družstev, klasické, na dlouhé trati, na krátké trati, závody horské a parkové.

Pěstování orientačního běhu se pokládá za moderní prostředek vyrovnání se s negativními vlivy civilizace na člověka, za prostředek vhodné náplně volného času, zapojení se do neformálního zájmového kolektivu, získání subjektivního pocitu zdatnosti, zlepšení psychického stavu a za prostředek správné životosprávy.

Ukázka mapy pro orientační běh

Mapa pro orientační běh znamená provést mapovací práce v terénu, následně vytvoření digitální podoby mapy na počítači a na závěr vytisknutí mapy, kterou závodník používá při závodě.


Zpět

Poslání nadace

Posláním nadace je podpora rozvoje celého širokého hnutí orientačního běhu v ČR s důrazem na práci s mládeží, rozvoj členské základny, pomoc ve stagnujících oblastech republiky, podpora při zakládání nových sportovních oddílů orientačního běhu a neposlední v řadě i sportovců. Pro fungování celého hnutí orientačního běhu je velmi důležité jak pracují a rozvíjejí svoji činnost jednotlivé sportovní oddíly. Duší každého oddílu jsou lidé, kteří dobrovolně zabezpečují hladký chod oddílu jako celku. Jedná se především o následující činnosti:

 • trenéry mládeže
 • činovníky zajišťující organizaci oddílů (předseda, tajemník-sekretář, hospodář apod.)
 • rozhodčí zajišťující pořádání sportovních soutěží (ředitel závodu, hlavní rozhodčí, stavitelé tratí apod.)
 • mapaře zabezpečující tvorbu map pro orientační běh, což je základní pomůcka provozování této sportovní disciplíny.

Vedle provozování samotného sportu se jedná o podporu tradiční dobrovolné práce pro blaho svého klubu.

Orientační běh ve všech svých podobách poskytuje možnost všestranného harmonického rozvoje člověka, pomáhající formovat morálněvolní vlastnosti osobnosti každého člověka od ranného mládí. Vede k zdravé soutěživosti mezi sebou a učí schopnost se připravit a podat vrcholný výkon v potřebném okamžiku.

Je proto charakteristické, že člověk formovaný tímto sportem je fyzicky zdatný, aktivní, úspěšně se prosazující v práci, odpovědný k společenským potřebám a s zdravým stylem života.

Zpět

Cíle nadace

 • prosazovat v oddílech orientačního běhu práci s mládeží, zvyšovat členskou základnu
 • podporovat dobrovolnou práci činovníků zajišťující chod jednotlivých oddílů a sportovních soutěží
 • podporovat vydávání map pro orientační běh
 • podporovat zakládání nových oddílů orientačního běhu

Zpět

Zpráva o činnosti, udělené nadační příspěvky

Práce nadace probíhala formou kontaktu správní rady a jejich spolupracovníků s hnutím orientačního běhu, kdy vyhodnocovala stav a potřeby jednáními s činovníky jednotlivých oddílů, oblastí případně svazu OB a v neposlední řadě s jednotlivými účastníky sportovních soutěží. Vedle těchto jednání se zástupci nadace spolupodíleli na samosprávné činnosti orgánů svých oddílů, případně jako účastníci valných hromad oblastí nebo samotného svazu.

Činnost nadace podporovala následující oblasti:

A. Program práce s mládeží - sportovní centra mládeže
B. Program podpory sportovců a práce dobrovolných činovníků

A. Program práce s mládeží - sportovní centra mládeže

Program je zaměřený na podporu provozování sportovních center mládeže v orientačním běhu, které soustředí a poskytnou talentovaným jedincům ve věku 15 - 18 let tréninkovou péči pro jejich další výkonnostní růst v navržené spádové oblasti působnosti centra.

Pro rok 2004:
Příspěvek sportovnímu centru mládeže Královehradeckého kraje50.000 Kč
Příspěvek sportovnímu centru mládeže Brněnské oblasti50.000 Kč
Příspěvek sportovnímu centru mládeže pro region Pardubice50.000 Kč
Příspěvek sportovnímu centru mládeže Zlín50.000 Kč
Příspěvek sportovnímu centru mládeže Hanácké oblasti50.000 Kč

Udělené nadační příspěvky v celkové výši 250.000 Kč.

Pro rok 2005:
Příspěvek sportovnímu centru mládeže Královehradeckého kraje.60.000 Kč
Příspěvek sportovnímu centru mládeže pro region Pardubice.60.000 Kč
Příspěvek sportovnímu centru mládeže Praha.60.000 Kč
Příspěvek sportovnímu centru mládeže Hanácké oblasti.60.000 Kč
Příspěvek sportovnímu centru mládeže Zlín.60.000 Kč
Příspěvek sportovnímu centru mládeže Brněnské oblasti.60.000 Kč

Udělené nadační příspěvky v celkové výši 360.000 Kč.

B. Program podpory sportovců a práce dobrovolných činovníků

Jedná se o podporu sportovců, podchycení a podporu dobrovolné práce rozhodujících lidí v oddílech nebo při řízení v oblastech. Jsou to především trenéři, rozhodčí a mapaři.

Udělené nadační příspěvky v celkové výši 70.000 Kč.

Zpět

Další směřování nadace

Nadace bude nadále pokračovat v podpoře programu práce s mládeží - sportovní centra mládeže a programu podpory sportovců a práce dobrovolných činovníků. V práci sportovních center mládeže nadace plánuje po skončení ročníku 2005 vyhodnotit celkovou úspěšnost 3-letého působení programu a bude zvažovat jak pokračovat v této oblasti dále.

Zpět

Řízení nadace

Orgány nadace byly správní rada a dozorčí rada.
Správní rada byly tříčlenná a pracovala ve složení:
Evžen Cigoš předseda
Pavel Pekárek první místopředseda
Pavel Komárek druhý místopředseda
Dozorčí rada byla tříčlenná a pracovala ve složení:
Petr Přikryl předseda
Lenka Komárková člen dozorčí rady
Petra Chroustová člen dozorčí rady
Pracovníky nadace byli:
Jan Skřička organizační pracovník
Eva Cigošová organizační pracovník
Zdeněk Mazal webmaster
Členové nadace pracovali dobrovolně a bez nároku na mzdu.

Správní rada za pomoci organizačních pracovníků nadace spravovala majetek nadace, zajišťovala řízení činnosti a rozhodovala o všech náležitostech.

Zpět

Majetek nadace

Nadace nevlastní žádný hmotný ani nehmotný investiční majetek, pouze majetek finanční, v celkové výši 24.545.765,15 Kč, uložený na běžném bankovním účtu vedeném u eBanky a České spořitelny, u Pioneer Investment's v otevřeném podílovém fondu Balancovaný fond nadací, Růstovém fondu nadací a Dynamickém fondu, dále u ČSOB v otevřeném podílovém fondu ČSOB nadační, u České spořitelny, u ČP Invest Individuální investiční program a v otevřeném podílovém fondu J&T Perspektiva:

 1. Běžný účet - stav k 31.12.2004 u eBanky 15.219,31 Kč.
 2. Běžný účet - stav k 31.12.2004 u ČS 6.037.973,20 Kč.
 3. Běžný devizový účet - stav k 31.12.2004 u eBanky 4511,-Kč
Ostatní finanční investice:
 1. Balancovaný fond nadací - stav k 31.12.2004 byl 5.800.151,- Kč.
 2. Růstový fond nadací - stav k 31.12.2004 byl 2.769.835,20 Kč.
 3. Dynamický fond - stav k 31.12.2004 byl 154.954,76 Kč.
 4. ČSOB nadační - stav k 31.12.2004 byl 2.144.520,50 Kč.
 5. ČS, akciové, dluhopisové a peněžní fondy - stav k 31.12.2004 byl 4.561.627,13 Kč.
 6. ČP Invest k 31.12.2004 byl 3.107.666,46 Kč.
 7. J&T Perspektiva-S OPF, stav k 31.12.2004 byl 76.631,27 Kč.
Majetek je používán v souladu se statutem nadace pro poskytování nadačních příspěvků a k úhradě nákladů souvisejících s správou nadace.

Zpět

Poděkování

Nadace orientačního běhu tímto upřímně děkuje svým dárcům a spolupracovníkům za projevenou podporu, přízeň a věnovaný čas.

Dárci:
Fond národního majetku ČR
Advisors group, a. s.
Daniel Trunkát

Nadace vyslovuje poděkování všem svým členům za podporu, poskytnuté znalosti a přízeň.

Zpět

Finanční zpráva

Rozvahake dni 31.12.2004ke dni 31.12.2003
Aktiva(v tis.Kč)(v tis.Kč)
Dlouhodobý majetek
Dlouhodobý finanční majetek1861517762
Dlouhodobý majetek celkem1861517762
Krátkodobý majetek
Bankovní účty6058708
Krátkodobý majetek celkem6058708
Jiné aktiva
Náklady příštích období3240
Příjmy příštích období361164
Jiná aktiva celkem685164
 
Aktiva celkem2535818634
 
Pasiva(v tis.Kč)(v tis.Kč)
Vlastní zdroje
Základní jmění1794217942
Fondy organizace6540118
Nerozdělený zisk788664
Hospodářský výsledek189123
Oceňovací rozdíly z přecenění majetku-103-219
Vlastní zdroje celkem2535618628
 
Cizí zdroje
Dodavatelé26
Cizí zdroje celkem26
 
Pasiva celkem2535818634
 
 
Výsledovka
Výnosy(v tis.Kč)(v tis.Kč)
 
Přijaté dary do nadace60 10
Výnosy z finančního majetku496541
Tržby z prodeje služeb012
Úroky256
Tržby z prodeje cenných papírů2 824
Výnosy celkem5831393
 
Náklady
 
Náklady na nakoupené služby5157
Mzdové náklady1212
Kurzové ztráty12
Jiné ostatní náklady71
Prodané cenné papíry0804
Poskytnuté nadační příspěvky323394
Náklady celkem3941270
 
Hospodaření nadace skončilo přebytkem189.000,-Kč123.000,-Kč

Náklady na správu nadace

Náklady na správu nadace v roce 2004 činily 14% z celkové výše výnosů nadačního jmění roku 2004 a nepřekročily limit 20% uvedený v statutu nadace.

Zpět

Výrok auditora určený do výroční zprávy: viz předposlední list Výroční zprávy

Zpět

Správa příspěvku z Nadačního investičního fondu

Výše příspěvků z Nadačního investičního fondu přidělené v I.etapě a II.etapě přidělené Fondem národního majetku Nadaci orientačního běhu

Období přidělení prostředků z NIFPřidělené prostředky [Kč]Termín uzavření smlouvy/dodatkuDatum připsání na účet nadace
Prostředky z NIF - I.etapa0--
Prostředky z NIF - II.etapa10 908 000Smlouva z 11.03.200221.03.2002
3.660 000Dodatek z 04.03.200319.03.2003
2 761 000Dodatek z 01.12.200317.12.2003
6 422 000Dodatek č.5 z 08.11.20042.12.2004

Rozdělení příspěvků z Nadačního investičního fondu přidělené v II.etapě do nadačního jmění a k přímému použití na realizaci vlastních grantových programů

Období přidělení prostředků z NIFPřidělené prostředky z NIF [Kč]Přidělené prostředky převedené do nadačního jmění [Kč]Přidělené prostředky k použití na realizaci vlastních grantových programů [Kč]
Prostředky z NIF - I.etapa000
Prostředky z NIF - II.etapa10 908 00010 908 0000
3.660 0003.660 0000
2 761 0002 761 0000
6 422 0006 422 0000

Pomocná tabulka pro průběžné sledování hospodaření s výnosy NIF

RokPřevody výnosů z předchozího roku (Kč)Výnosy z NIF v příslušném roce (Kč)Rozdělení výnosů
a)granty
b)správa nadace(Kč)
K dispozici na granty v příslušném roce(Kč)Celkem grantováno v příslušném roce(Kč)Převod výnosů do následujícího roku
a)granty
b)správa nadace(Kč)
1999000  0
2000000  0
2001000  0
20020390 823,16312 658,53312 658,530312 658,53
78 164,630
2003312 658,53529 599,9 423 679,92736 338,45392 000344 338,45
105 919,980
2004344 338,45609 687,76487 750,21832 088,66577 000258 088,66
121 937,55

Způsob uložení prostředků z NIF do nadačního jmění v roce 2004:
v 5 626 013 podílových listech Balancovaného fondu nadací ve výši 5 683 960,45 Kč k 31.12.2004
v 2 761 000 podílových listech Růstového fondu nadací ve výši 2 769 835,20 Kč k 31.12.2004
v 2 032 143 podílových listech ČSOB nadační a.s.ve výši 2 144 520,50 Kč k 31.12.2004
ve výši 9 997 213,46 Kč spravované Českou spořitelnou k 31.12.2004
v 2 417 853 podílových listech ČP Invest IIP ve výši 3 107 666,46 Kč k 31.12.2004.

Výše výnosů vytvořených v roce 2004 z prostředků z NIF uložené do nadačním jmění
Druh uložení nadačního jmění z prostředků z NIFVytvořený výnos za rok 2004[Kč]
Balancovaný fond nadací189 596,64
Růstový fond nadací82 277,80
ČSOB nadační fond84 805,00
Česká spořitelna145 413,86
ČP Invest107 594,46
Celkem609 687,76

Užití výnosů z prostředků z NIF vložených do nadačního jmění Nadace orientačního běhu
zůstatek výnosů z roku 2003 činí 344 338,45 Kč z toho:
na granty 344 338,45 Kč, tj.80%
na správu nadace 0 Kč
výše výnosů v roce 2004 činí 609 687,76 Kč z toho:
na granty 487 750,21 Kč, tj.80%
na správu nadace 121 937,55 Kč, tj.20%
rozdělení výnosů v roce 2004 z toho:
na granty 229 661,55 Kč, tj.37,66%
na správu nadace 121 937,55 Kč, tj.20%
zůstatek nerozdělených výnosů k rozdělení v roce 2004 z toho:
na granty 344 338,45 Kč, tj.100%
na správu nadace 0 Kč, tj.0%
specifikace výdajů použitých na správu nadace
Náklady správy nadace[Kč]
ostatní služby a spotřeba materiálu (samostatně provedený audit hospodaření s výnosy z příspěvku NIF, audit účetní závěrky, telefony, kopírování, pošta)49 722
mzdové náklady (dohody o provedení práce)11 640
jiné ostatní náklady (bankovní poplatky)6 413
Celkem67 775

Grantová pravidla
Nadačním příspěvkem se rozumí vše, co je nadací poskytnuto třetí osobě (právnické nebo fyzické osobě libovolného typu) v souladu s těmito pravidly k účelu uvedenému v statutu nadace.
Příjemcem nadačního příspěvku nemůže být člen správní rady ani dozorčí rady (revizor) nadace orientačního běhu nebo osoby jim blízké a též ani právnická osoba, pokud členem jejího statutárního či kontrolního orgánu je člen správní rady nebo dozorčí rady (revizor) nadace orientačního běhu.
Objem ročně poskytnutých nadačních příspěvků se řídí plánovým rozpočtem nadace.
Jednotlivé nadační příspěvky se poskytují na základě darovací smlouvy.
Nadační příspěvky lze poskytnout jako:
programové nadační příspěvky (granty), poskytované k podpoře dlouhodobých projektů
cílené nadační příspěvky, poskytované k podpoře krátkodobých projektů
osobní nadační příspěvky, poskytované k podpoře konkrétních osob.
Projekt na nějž je poskytován nadační příspěvek musí alespoň ve stručnosti obsahovat:
popis problému,
konkretizace cíle, kterého má být dosaženo,
specifikace cílové skupiny případně skupin, jimž má být projekt prospěšný,
rozpočet projektu,
návrh očekávané pomoci (věcný obsah i výši finanční částky),
harmonogram realizace jednotlivých etap projektu,
návrh způsobů ověření úspěšnosti projektu,
- návrh forem informování veřejnosti o realizaci projektu za součinnosti s nadací
- žádoucí je též doložení dalších dokumentů zvýrazňujících přínosnost projektu.
1. Projekt lze nahradit, u žádosti na poskytnutí cíleného nadačního příspěvku a osobního nadačního příspěvku do 10.000 Kč včetně, zjednodušeným popisem v žádostí (hlavní cíl a dílčí cíle, stručný realizační plán, celkové náklady a očekávaná výše příspěvku ze strany nadace).
2. Žádost o poskytnutí osobního nadačního příspěvku musí alespoň ve stručnosti obsahovat:
- popis problému,
- kvantifikaci očekávané pomoci,
3. Použití nadačního příspěvku je dáno podmínkami v darovací smlouvě o poskytnutí nadačního příspěvku.
4. Příjemce nadačního příspěvku je povinen ve lhůtě stanovené nadací vrátit tento příspěvek nebo u nepeněžního plnění vrátit jeho náhradu v penězích, pokud neplní podmínky stanovené nadací ve smlouvě o poskytnutí nadačního příspěvku.

Informace o formě veřejně vyhlášených programů a podmínkách rozdělování grantů

Nadace vyhlásila veřejné výběrové řízení na předložení nejvhodnějších žádostí pro přidělení grantů v rámci otevřeného grantového program na provozování sportovních center mládeže v orientačním běhu pro rok 2004 a rok 2005 formou zveřejnění inzerátu v časopise Orientační běh a grantovém kalendáři Grantis za podmínek:

Plnění grantu: Zajištění provozování sportovních center mládeže v orientačním běhu, které soustředí a poskytnou nejtalentovanějším jedincům ve věku 14 - 18 let tréninkovou péčí pro jejich další výkonnostní růst v navržené spádové oblasti působnosti centra.
Doba plnění: Přidělení grantů pro rok 2004 proběhlo v době 02/2004 a ukončení grantu se předpokládá v době 11/2004.
Přidělení grantů pro rok 2005 proběhlo v době 12/2004 a ukončení grantu se předpokládá v době 11/2005.
Způsob přidělení grantu: Předložení žádostí a projektů na provozování sportovních center mládeže v orientačním běhu probíhalo dle zadávací dokumentaci výběrových řízení zveřejněné na internetových stránkách Nadace orientačního běhu www.obnadace.cz
Výsledky výběrového řízení a výše příspěvku pro rok 2004
1.Sportovní centrum Královehradeckého krajenadační příspěvek 50 000,-Kč
2.Sportovní centrum Brněnské oblastinadační příspěvek 50 000,-Kč
3.Sportovní centrum pro region Pardubicenadační příspěvek 50 000,-Kč
4.Sportovní centrum SKOB Zlínnadační příspěvek 50 000,-Kč
5.Sportovní centrum Hanácké oblastinadační příspěvek 50 000,-Kč
Věcné zaměření každého vybraného projektu bylo na zajištění provozování sportovních center mládeže v orientačním běhu, které soustředí a poskytnou nejtalentovanějším jedincům ve věku 13 - 18 let tréninkovou péčí pro jejich další výkonnostní růst v dané spádové oblasti působnosti centra. Výsledky výběrového řízení a výše příspěvku pro rok 2005
1.Sportovní centrum Královehradeckého krajenadační příspěvek 60 000,-Kč
2.Sportovní centrum pro region Pardubicenadační příspěvek 60 000,-Kč
3.Sportovní centrum Pražské tělovýchovné uniinadační příspěvek 60 000,-Kč
4.Sportovní centrum Hanácké oblastinadační příspěvek 60 000,-Kč
5.Sportovní centrum SKOB Zlínnadační příspěvek 60 000,-Kč
6.Sportovní centrum Brněnské oblastinadační příspěvek 60 000,-Kč
Věcné zaměření každého vybraného projektu bylo na zajištění provozování sportovních center mládeže v orientačním běhu, které soustředí a poskytnou nejtalentovanějším jedincům ve věku 14 - 18 let tréninkovou péčí pro jejich další výkonnostní růst v dané spádové oblasti působnosti centra

Zpět

Výrok auditora pro zvláštní účely - hospodaření s výnosy z Nadačního investičního fondu: viz poslední list Výroční zprávy

Zpět

Výrok auditora určený do výroční zprávy:

Zpět

Výrok auditora pro zvláštní účely – hospodaření s výnosy z Nadačního investičního fondu:

Zpět

© Nadace OB 2003