Nadace OB
 · Úvod
 · Statut
 · Výroční zprávy
 · Vzory smluv
 · Akce 2002
 · Kontaktní údaje
 · Sportovní centra    mládeže
 · Sportovní centra dětí
 · English version
 
Sponzoři

Obsah:

Úvodní slovo předsedy nadace
Vznik a historie nadace
Co je orientační běh
Poslání nadace
Cíle nadace
Zpráva o činnosti, udělené nadační příspěvky
Řízení nadace
Majetek nadace
Poděkování
Finanční zpráva
Informace o správě příspěvků z Nadačního investičního fondu
Výrok auditora
Výrok auditora pro zvláštní účely – hospodaření s výnosy z Nadačního investičního fondu

Úvodní slovo

Od registrace v roce 1994 podle § 20b odst.3 z č. 47/92 Sb. u Magistrátu města Brna dne 14.11.1994 pod č.j. 94/94/NA JUDr. Evou Kubišovou, uplynul devátý rok činnosti nadace. Uplynulá doba v roce 2003 přinášela stabilizovaný systém práce a stabilní výsledky.

Podobně jako jiné nestátní neziskové organizace v České republice prošla v uplynulých letech vývojem i podpora orientačního běhu v řízený proces vyúsťující do systematické činnosti nadační, zanechávající za sebou nově utříděné pojmy, zkušenosti a podněty k myšlení či jednání pro celou společnost. Potvrzuje se, že získání podnikatelské sféry k dárcovství je dlouhodobějším procesem někdy ukazující na slabší společenské ocenění filantropie v české společnosti na rozdíl od zahraničí.

V roce 2000 vyhlásila vláda České republiky druhé kolo výběrového řízení na rozdělení příspěvků z Nadačního investičního fondu. Oproti prvnímu kolu výběrového řízení v roce 1999, kdy byly nastaveny kriteria pro účast tak, že nedovolovaly podat nabídky nadacím s relativně malým obratem finančních prostředků, byly kriteria pro druhé kolo stanoveny vstřícněji a umožnily nadaci orientačního běhu podat svoji žádost pro oblast děti, mládež a rodina. Na základě vládního návrhu usnesením Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a navazujících usnesení vlády České republiky, byl nadaci spolu s ostatními přidělen příspěvek v II. etapě z Nadačního investičního fondu. Pro nadaci to znamenalo, že během roku 2003 se příspěvek z Nadačního investičního fondu navýšil na úhrnou částku 17.329.000,-Kč. Získané prostředky byly nadací okamžitě investovány do specializovaných fondů založených za účelem obhospodařování kapitálu nadačního sektoru a postupně vkládány do nadačního jmění. Výnosy z těchto prostředků tak podpoří rozvoj českého neziskového sektoru. Získané prostředky z Nadačního investičního fondu nejsou pravděpodobně konečné a příspěvek bude navyšován dle výsledků prodeje akcií privatizovaných státních firem vyčleněných vládou do portfoliu Nadačního investičního fondu v dalším období.

Příspěvek českého státu je pro nadaci orientačního běhu poselstvím uznání za dosud vykonanou práci. Současně znamená podstatné navýšení nadačního jmění, od jehož výše se odvijí schopnost financovat jednotlivé programy, což přináší jistotu do činnosti nadace.

Při plnění našeho vlastního poslání uplynulý rok navázal na výsledky naši dlouhodobé práce, které si nadace dlouhodobě vytýčila. Činnost se projevovala v průběžné podpoře práce s mládeží, dále v podpoře tvorby map pro orientační běh a ochraně lesa jako základního prostředí pro provozování tohoto sportovního odvětví

Každý rok práce nás utvrzuje v přesvědčení, že investice do rozvoje orientačního běhu je společensky velmi podnětná. Velký dík za podporu našeho úsilí všem našim dárcům, sponzorům, příznivcům a spolupracovníkům je z naši strany upřímným výrazem vděku za jejich roli, kterou nám umožňují tuto myšlenku dále rozvíjet. Uvědomujeme si tímto zároveň, že je to úkol dlouhodobý, a proto apelujeme na naše příznivce, aby s námi v tomto úkolu setrvali a vyzíváme všechny, kterým není tato aktivita cizí, aby se k našemu úsilí připojili.

Ing. Evžen Cigoš
Předseda nadace

Zpět

Vznik a historie nadace

Nadace orientačního běhu byla založena v roce 1994 z důvodu neutěšeného stavu v tomto sportovním odvětví, vyvolané rozpadající se celkovou podporou odrážející tehdejší celospolečenskou proměnu nastartované sametovou revolucí v listopadu 1989 v tehdejším Československu. Stav na začátku 90. let se v některých částech ČR z pohledu orientačního běhu dal charakterizovat slovy: Může orientační běh v nově nastolených společenských podmínkách vůbec přežít a znovu aktivovat práci desítek dobrovolných trenérů mládeže, dobrovolných funkcionářů zabezpečujících chod sportovních oddílů, rozhodčích zajišťujících pořádání sportovních soutěží a dále podporovat ochranu lesa coby základní prostředí, kde se tento sport odehrává? Na první pohled je to úkol veliký, který si naše nadace tímto vytýčila a začala na něm postupně pracovat.

Zpět

Co je orientační běh

Je to druh běžeckého závodu, při němž závodník v lese hledá-probíhá kontroly za pomoci mapy a busoly, přičemž trasu mezi jednotlivými kontrolami si volí každý závodník sám. Trať závodu ukazující místa a pořadí kontrol je předem nakreslena v mapě, kterou závodník poprvé obdrží na startu závodu. Každý závodník se musí umět rychle rozhodnout jaký postup podle mapy je nejvýhodnější a v terénu ho zrealizovat až po nalezení kontroly v lese. Po označení průchodu kontrolou se všechno opakuje a závodník vyhledává další kontroly až do cíle závodu. Každý účastník závodu si může zvolit odpovídající věkovou a výkonnostní kategorii, v lese běží sám, tj. závodníci stejné kategorie na startu vybíhají intervalově do lesa, každý v jiném startovním čase. O pořadí v závodě rozhoduje výhradně dosažený čas.

Jedinečností orientačního běhu coby sportu pro všechny je možnost pěstovat ho od mládí do pozdního stáří, protože sport lze provozovat v různých věkových a výkonnostních kategoriích. Jeho další originalitou je propojení pohybu a myšlení (orientování se podle mapy a busoly), přičemž tělocvičnou je zde sama příroda, tedy les, hory, park apod.. Základ sportu se odvíjel od běhu, ale lze ho provozovat i jako jízdu na horských kolech či běh na lyžích. Rovněž vnitřní členění orientačního běhu je velmi bohaté. Rozeznávají se závody denní a noční, individuelní, štafetové a závody družstev, klasické, na dlouhé trati, na krátké trati, závody horské a parkové.

Pěstování orientačního běhu se nahlíží jako moderní prostředek k vyrovnávání se s negativními vlivy pokročilé civilizace na člověka, jako prostředek vhodné náplně volného času, zapojení se do neformálního zájmového kolektivu, získání subjektivního pocitu zdatnosti, zlepšení psychického stavu a za prostředek správné životosprávy.

Ukázka mapy pro orientační běh

Za dobrou mapou pro orientační běh se skrývá náročná měřičská práce mapaře v terénu, následně převedení terénní práce do digitální podoby u počítače a výsledný tisk mapy v tiskárně. Na mapě se dále podepisuje kvalita tisku použitých barev a papíru.


Zpět

Poslání nadace

Posláním nadace je podpora rozvoje celého širokého hnutí orientačního běhu v ČR s důrazem na práci s mládeží, rozvoj členské základny, pomoc ve stagnujících oblastech republiky a podpora při zakládání nových sportovních oddílů orientačního běhu. Pro fungování celého hnutí orientačního běhu je rozhodující, jak pracují a rozvíjejí svoji činnost jednotlivé sportovní oddíly. Duší každého oddílu jsou lidé, kteří dobrovolně zabezpečují hladký chod oddílů jako celku. Jedná se především o následující činnosti:

 • trenéry mládeže
 • činovníky zajišťující organizaci oddílů (předseda, tajemník-sekretář, hospodář apod.)
 • rozhodčí zajišťující pořádání sportovních soutěží (ředitel závodu, hlavní rozhodčí, stavitelé tratí apod.)
 • mapaře zabezpečující tvorbu map pro orientační běh, což je základní pomůcka provozování této sportovní disciplíny.
Vedle provozování samotného sportu se jedná o podporu tradiční dobrovolné práce pro obecní blaho svého klubu. Orientační běh ve všech svých podobách poskytuje možnost všestranného harmonického rozvoje člověka, pomáhající formovat morálněvolní vlastnosti osobnosti každého člověka od ranného mládí. Vede k zdravé soutěživosti a učí schopnosti připravit se a podat vrcholný výkon v potřebném okamžiku. Je proto charakteristické, že člověk formovaný tímto sportem je fyzicky zdatný, aktivní, úspěšně se prosazující v práci, s odpovědným vztahem k společenským potřebám a s zdravým stylem života.

Zpět

Cíle nadace

 • prosazovat v oddílech orientačního běhu práci s mládeží, zvyšovat členskou základnu
 • podporovat dobrovolnou práci činovníků zajišťující chod jednotlivých oddílů a sportovních soutěží
 • podporovat vydávání map pro orientační běh
 • podporovat zakládání nových oddílů orientačního běhu

Zpět

Zpráva o činnosti, udělené nadační příspěvky

Práce nadace probíhala formou kontaktu správní rady a jejich spolupracovníků s hnutím orientačního běhu, kdy vyhodnocovala stav a potřeby jednáními s činovníky jednotlivých oddílů, oblastí případně svazu OB a v neposlední řadě s jednotlivými účastníky sportovních soutěží. Vedle těchto jednání se zástupci nadace spolupodíleli na samosprávné činnosti orgánů svých oddílů, případně jako účastníci valných hromad oblastí nebo samotného svazu.

Činnost nadace podporovala následující oblasti:

 1. Program práce s mládeží - sportovní centra mládeže
 2. Program podpory sportovců a práce dobrovolných činovníků

A. Program práce s mládeží - rozvoj členské základny

Nově zformovaný program zaměřený na podporu provozování sportovních center mládeže v orientačním běhu, které soustředí a poskytnou nejtalentovanějším jedincům ve věku 14 - 18 let tréninkovou péči pro jejich další výkonnostní růst v navržené spádové oblasti působnosti centra.

Příspěvek sportovnímu centru SKOB Zlín.

Příspěvek sportovnímu centru Hanácké oblasti.

Příspěvek sportovnímu centru Brněnské oblasti.

Příspěvek sportovnímu centru Pražské tělovýchovné unii.

Příspěvek sportovnímu centru pro region Pardubice.

Udělené nadační příspěvky v celkové výši 392.000 Kč.

B. Program podpory sportovců a práce dobrovolných činovníků

Jedná se o podporu sportovců, podchycení a podporu dobrovolné práce rozhodujících lidí v oddílech nebo při řízení v oblastech. Jsou to především trenéři, rozhodčí a mapaři.

Udělené nadační příspěvky v celkové výši 2.403 Kč.

Zpět

Řízení nadace

Orgány nadace byly správní rada a dozorčí rada.
Správní rada byly tříčlenná a pracovala ve složení:
Evžen Cigoš předseda
Pavel Pekárek první místopředseda
Pavel Komárek druhý místopředseda
Dozorčí rada byla tříčlenná a pracovala ve složení:
Petr Přikryl předseda
Lenka Komárková člen dozorčí rady
Petra Chroustová člen dozorčí rady
Pracovníky nadace byli:
Jan Skřička organizační pracovník
Eva Cigošová organizační pracovník
Zdeněk Mazal webmaster
Všichni členové nadace pracovali dobrovolně a bez nároku na mzdu.

Správní rada spravovala majetek nadace, zajišťovala řízení činnosti a rozhodovala o všech náležitostech.

Zpět

Majetek nadace

Nadace nevlastní žádný hmotný ani nehmotný investiční majetek, pouze majetek finanční, v celkové výši 18.470.542,27 Kč, uložený na běžném bankovním účtu vedeném u ČSOB a ČS, v otevřeném podílovém fondu Pioneer Trust, v otevřeném podílovém fondu Balancovaný fond nadací investiční společnosti ŽB Trust, v otevřeném podílovém fondu ČSOB nadační, u ČS Českého fondu peněžního trhu, u ČS Fiducia dluhopisový fond a u Živnobanka - Nadační otevřený podílový fond:

 1. Běžný účet - stav k 31.12.2003 u ČSOB 69.946,44 Kč.
 2. Běžný účet - stav k 31.12.2003 u ČS 638.425,17 Kč.
Ostatní finanční investice:
 1. Pioneer Trust - stav k 31.12.2003 byl 150.148,- Kč.
 2. BFN ŽB Trust - stav k 31.12.2003 byl 6.083.910,79 Kč.
 3. Fond ČSOB nadační- stav k 31.12.2003 byl 5.112.667,- Kč.
 4. ČS Český fond peněžního trhu - stav k 31.12.2003 byl 732.992,22 Kč.
 5. ČS Fiducia - stav k 31.12.2003 byl 2.846.212,84 Kč.
 6. Živnobanka - Nadační, stav k 31.12.2003 byl 2.761.000,- Kč.
 7. J&T Perspektiva-S OPF, stav k 31.12.2003 byl 75 271,81 Kč.

Majetek je používán v souladu se statutem nadace pro poskytování nadačních příspěvků a k úhradě nákladů souvisejících s správou nadace.

Zpět

Poděkování

Nadace orientačního běhu tímto upřímně děkuje svým dárcům a spolupracovníkům za projevenou podporu, přízeň a věnovaný čas.

Dárci:
Fond národního majetku ČR
ŽB Trust, investiční společnost, a. s. (Česká republika)

Nadace vyslovuje poděkování všem svým členům za podporu, poskytnuté znalosti a přízeň.

Zpět

Finanční zpráva

Rozvaha ke dni 31.12.2003

(v tis.Kč)
Aktiva
Dlouhodobý majetek
Dlouhodobý finanční majetek17762
Dlouhodobý majetek celkem17762
Krátkodobý majetek
Bankovní účty708
Příjmy příštích období164
Krátkodobý majetek celkem872
Aktiva celkem18634
 
Pasiva
(v tis.Kč)
Vlastní zdroje
Základní jmění17942
Fondy organizace118
Nerozdělený zisk664
Hospodářský výsledek123
Oceňovací rozdíly z přecenění majetku-219
Vlastní zdroje celkem18628
 
Cizí zdroje
Cizí zdroje celkem6
Pasiva celkem18634
 
Výsledovka
(v tis.Kč)
Výnosy
 
Přijaté dary do nadace10
Výnosy z finančního majetku541
Úroky6
Tržby z prodeje služeb12
Tržby z prodeje cenných papírů824
Výnosy celkem1393
 
Náklady
 
Spotřeba materiálu3
Náklady na nakoupené služby54
Mzdové náklady12
Kurzové ztráty2
Jiné ostatní náklady1
Prodané cenné papíry804
Poskytnuté nadační příspěvky394
Náklady celkem1270

Hospodaření nadace skončilo přebytkem 123.000,-Kč.

Náklady na správu nadace

Náklady na správu nadace činily 11% z celkové výše výnosů nadačního jmění roku 2003 a nepřekročily limit 20% uvedený v statutu nadace.

Výrok auditora určený do výroční zprávy: viz předposlední list Výroční zprávy

Správa příspěvku z Nadačního investičního fondu

Výše příspěvků z Nadačního investičního fondu přidělené v I.etapě a II.etapě přidělené Fondem národního majetku Nadaci orientačního běhu

Období přidělení prostředků z NIFPřidělené prostředky [Kč]Termín uzavření smlouvy/dodatkuDatum připsání na účet nadace
Prostředky z NIF - I.etapa0--
Prostředky z NIF - II.etapa10 908 000Smlouva z 11.03.200221.03.2002
3.660 000Dodatek z 04.03.200319.03.2003
2 761 000Dodatek z 01.12.200317.12.2003

Rozdělení příspěvků z Nadačního investičního fondu přidělené v II.etapě do nadačního jmění a k přímému použití na realizaci vlastních grantových programů

Období přidělení prostředků z NIFPřidělené prostředky z NIF [Kč]Přidělené prostředky převedené do nadačního jmění [Kč]Přidělené prostředky k použití na realizaci vlastních grantových programů [Kč]
Prostředky z NIF - I.etapa000
Prostředky z NIF - II.etapa10 908 00010 908 0000
3.660 0003.660 0000
2 761 0002 761 0000

Pomocná tabulka pro průběžné sledování hospodaření s výnosy NIF

RokPřevody výnosů z předchozího roku (Kč)Výnosy z NIF v běžném roce (Kč)Rozdělení výnosů
a) správa nadace
b) granty (Kč)
Převod výnosů do následujícího roku
a) správa nadace
b) granty (Kč)
1999 0 0 0 0
2000 0 0 0 0
2001 0 0 0 0
2002 0 390 823,16 78 164,63 0
  312 658,53 312 658,53
2003 312 658,53 529 599,9 105 919,98 0
  423 679,92 344 338,45

Způsob uložení prostředků z NIF do nadačního jmění v roce 2003:
v podílových listech BFN ŽB Trust a.s. ve výši 5 900 000,-Kč v době 1.1. - 31.12.2003
v podílových listech ČSOB nadační a.s.ve výši 5 008 000,-Kč v době 1.1. - 31.12.2003
v podílových listech ESPA ČFPT ČS ve výši 731 979,60 Kč v době 25.4. -31.12.2003
v podílových listech ESPA Fiducia ČS ve výši 2 927 994,06 Kč v době 25.4. -31.12.2003

Výše výnosů vytvořených v roce 2003 z prostředků z NIF uložené do nadačním jmění

Druh uloženínadačního jmění z prostředků z NIF Vytvořený výnos za rok 2003[Kč]
BFN ŽB Trust a.s.95 079,62
ČSOB nadační fond62 496,00
ESPA ČFPT ČS7 739,31
ESPA Fiducia ČS123 662,26
úrok z běžného účtu u ČS2 069,51
BFN ŽB Trust a.s.238 553,20
Celkem529 599,90

Užití výnosů z prostředků z NIF vložených do nadačního jmění Nadace orientačního běhu

 • zůstatek výnosů z roku 2002 činí 312 658,53 Kč z toho:
  na granty 312 658,53 Kč, tj.80%
  na správu nadace 0 Kč
 • výše výnosů v roce 2003 činí 529 599,90 Kč z toho:
  na granty 423 679,92 Kč, tj.80%
  na správu nadace 105 919,98 Kč, tj.20%
 • rozdělení výnosů v roce 2003 z toho:
  na granty 392 000 Kč, tj.53%
  na správu nadace 105 919,98 Kč, tj.20%
 • zůstatek nerozdělených výnosů k rozdělení v roce 2004 z toho:
  na granty 344 338,45 Kč, tj.47%
  na správu nadace 0 Kč, tj.0%
 • specifikace výdajů použitých na správu nadace
  Náklady správy nadace[Kč]
  ostatní služby (samostatně provedený audit hospodaření s výnosy z příspěvku NIF, audit účetní závěrky, telefony, kopírování, pošta)41 160
  spotřeba materiálu (náplně do tiskárny)2 773
  mzdové náklady (dohody o provedení práce)11 640
  jiné ostatní náklady (bankovní poplatky)1 425
  Celkem56 998

Grantová pravidla

 1. Nadačním příspěvkem se rozumí vše, co je nadací poskytnuto třetí osobě (právnické nebo fyzické osobě libovolného typu) v souladu s těmito pravidly k účelu uvedenému v statutu nadace.
 2. Příjemcem nadačního příspěvku nemůže být člen správní rady ani dozorčí rady (revizor) nadace orientačního běhu nebo osoby jim blízké a též ani právnická osoba, pokud členem jejího statutárního či kontrolního orgánu je člen správní rady nebo dozorčí rady (revizor) nadace orientačního běhu.
 3. Objem ročně poskytnutých nadačních příspěvků se řídí plánovým rozpočtem nadace.
 4. Jednotlivé nadační příspěvky se poskytují na základě darovací smlouvy.
 5. Nadační příspěvky lze poskytnout jako:
  - programové nadační příspěvky (granty), poskytované k podpoře dlouhodobých projektů
  - cílené nadační příspěvky, poskytované k podpoře krátkodobých projektů
  - osobní nadační příspěvky, poskytované k podpoře konkrétních osob.
 6. Projekt na nějž je poskytován nadační příspěvek musí alespoň ve stručnosti obsahovat:
  - popis problému,
  - konkretizace cíle, kterého má být dosaženo,
  - specifikace cílové skupiny případně skupin, jimž má být projekt prospěšný,
  - rozpočet projektu,
  - návrh očekávané pomoci (věcný obsah i výši finanční částky),
  - harmonogram realizace jednotlivých etap projektu,
  - návrh způsobů ověření úspěšnosti projektu,
  - návrh forem informování veřejnosti o realizaci projektu za součinnosti s nadací
  - žádoucí je též doložení dalších dokumentů zvýrazňujících přínosnost projektu.
 7. Projekt lze nahradit, u žádosti na poskytnutí cíleného nadačního příspěvku a osobního nadačního příspěvku do 10.000 Kč včetně, zjednodušeným popisem v žádostí (hlavní cíl a dílčí cíle, stručný realizační plán, celkové náklady a očekávaná výše příspěvku ze strany nadace).
 8. Žádost o poskytnutí osobního nadačního příspěvku musí alespoň ve stručnosti obsahovat:
  - popis problému,
  - kvantifikaci očekávané pomoci,
 9. Použití nadačního příspěvku je dáno podmínkami v darovací smlouvě o poskytnutí nadačního příspěvku.
 10. Příjemce nadačního příspěvku je povinen ve lhůtě stanovené nadací vrátit tento příspěvek nebo u nepeněžního plnění vrátit jeho náhradu v penězích, pokud neplní podmínky stanovené nadací ve smlouvě o poskytnutí nadačního příspěvku.
 11. Informace o formě veřejně vyhlášených programů a podmínkách rozdělování grantů
  Nadace vyhlásila veřejné výběrové řízení na předložení nejvhodnějších žádostí pro přidělení grantů v rámci otevřeného grantového program na provozování sportovních center mládeže v orientačním běhu pro rok 2003 formou zveřejnění inzerátu v časopise Orientační běh a grantovém kalendáři Grantis za podmínek:
  Plnění grantu: Zajištění provozování sportovních center mládeže v orientačním běhu, které soustředí a poskytnou nejtalentovanějším jedincům ve věku 14 - 18 let tréninkovou péčí pro jejich další výkonnostní růst v navržené spádové oblasti působnosti centra.
  Doba plnění: Přidělení grantů pro rok 2003 se předpokládá po skončení výběrového řízení nejvhodnějších žádostí v době 02/2003 a ukončení grantu se předpokládá v době 11/2003. Grantový program bude pokračovat do roku 2005 veřejným vyhlášením pro každý rok zvlášť.
  Způsob přidělení grantu: Předložení žádosti a projektu na provozování sportovního centra mládeže v orientačním běhu dle podrobnějších informací v zadávací dokumentaci výběrového řízení, která bude zveřejněna od 1.prosince 2002 na internetových stránkách Nadace orientačního běhu www.obnadace.cz
  Doplňující informace: Nadace rozhodla, že bude přidělovat prostředky na jeden grant ve výši 80 000 - 100 000 Kč ročně.
  Celková výše prostředků uvolňovaných z rozpočtu nadace pro rok 2003 se předpokládá v úhrnu 400.000 Kč.
  Výsledky výběrového řízení a výše příspěvku
  1.Sportovní centrum SKOB Zlínnadační příspěvek 72 000,-Kč
  2.Sportovní centrum Hanácké oblastinadační příspěvek 80 000,-Kč
  3.Sportovní centrum Brněnské oblastinadační příspěvek 80 000,-Kč
  4.Sportovní centrum Pražské tělovýchovné uniinadační příspěvek 80 000,-Kč
  5.Sportovní centrum pro region Pardubicenadační příspěvek 80 000,-Kč
  Věcné zaměření každého vybraného projektu bylo na zajištění provozování sportovních center mládeže v orientačním běhu, které soustředí a poskytnou nejtalentovanějším jedincům ve věku 14 - 18 let tréninkovou péčí pro jejich další výkonnostní růst v dané spádové oblasti působnosti centra.

  Výrok auditora pro zvláštní účely - hospodaření s výnosy z Nadačního investičního fondu: viz poslední list Výroční zprávy

  Zpět

  Výrok auditora určený do výroční zprávy:

  Zpět

  Výrok auditora pro zvláštní účely – hospodaření s výnosy z Nadačního investičního fondu:

  Zpět

© Nadace OB 2003