Nadace OB
 · Úvod
 · Statut
 · Výroční zprávy
 · Vzory smluv
 · Akce 2002
 · Kontaktní údaje
 · Sportovní centra    mládeže
 · Sportovní centra dětí
 · English version
 
Sponzoři

Obsah:

Úvodní slovo předsedy nadace
Vznik a historie nadace
Co je orientační běh
Poslání nadace
Cíle nadace
Zpráva o činnosti, udělené nadační příspěvky
Řízení nadace
Majetek nadace
Poděkování
Finanční zpráva
Výrok auditora

Úvodní slovo

Naše nadace má osmý rok svoji činnosti za sebou. Myslím, že od registrace v roce 1994, podle § 20b odst.3 z č. 47/92 Sb., u Magistrátu města Brna dne 14.11.1994, pod č.j. 94/94/NA, referentem JUDr. Eva Kubišová, uplynulá doba přinášela svoje výsledky.

Podobně jako jiné nestátní neziskové organizace v České republice prošla v uplynulých letech vývojem i podpora orientačního běhu v řízený proces vyúsťující do systematické činnosti nadační, zanechávající za sebou nově utříděné pojmy, zkušenosti a podněty k myšlení či jednání pro celou společnost. Potvrzuje se, že získání podnikatelské sféry k dárcovství je dlouhodobějším procesem, někdy ukazující na slabší společenské ocenění filantropie v české společnosti na rozdíl od zahraničí.

V uplynulém roce vyhlásila vláda České republiky druhé kolo výběrového řízení na rozdělení příspěvků z Nadačního investičního fondu. Oproti prvnímu kolu výběrového řízení v roce 1999, kdy byly nastaveny kriteria pro účast tak, že nedovolovaly podat nabídky nadacím s relativně malým obratem finančních prostředků, byla kriteria pro druhé kolo stanovena vstřícněji a umožnily nadaci orientačního běhu podat svoji žádost pro oblast děti, mládež a rodina. Na základě vládního návrhu usnesením Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR byl přidělen naši nadaci příspěvek ve výši 10 908 000,-Kč. Výnosy z těchto prostředků budou rozdělovány v roce 2003 a podpoří rozvoj českého neziskového sektoru.

Příspěvek českého státu je pro nadaci orientačního běhu poselstvím uznání za dosud vykonanou práci. Současně znamená podstatné navýšení nadačního jmění, od jehož výše se obvijí schopnost financovat jednotlivé programy, což znamená výraznou stabilizaci každoroční práce nadace v neziskovém sektoru rodina , mládež a děti.

Plnění našeho vlastního poslání v oblasti podpory orientačního běhu byl uplynulý rok obdobím pokračováním výsledků naší dlouhodobé práce, které si nadace strategicky vytyčila. Naše činnost se projevovala v průběžné podpoře práce s mládeží, dále v podpoře tvorby map pro orientační běh a ochraně lesa jako základního prostředí pro provozování tohoto sportovního odvětví.

Každý nový rok práce nás utvrzuje v přesvědčení, že především investice do výchovy a výuky mládeže jsou motorem rozvoje jakéhokoliv sportovního odvětví a zároveň formováním budoucího vyváženého životního stylu občanů naší společnosti. Velký dík za podporu našeho úsilí všem našim dárcům, sponzorům, příznivcům a spolupracovníkům je z naší strany upřímným výrazem vděku za vstřícnost, díky které se nám daří tuto myšlenku dále rozvíjet. Chceme tímto zároveň říct, že se jedná o úkol dlouhodobý, a proto apelujeme na naše příznivce, aby s námi v tomto úkolu setrvali a vyzíváme všechny, kterým není tato aktivita cizí, aby se k našemu úsilí připojili.

Ing. Evžen Cigoš
Předseda nadace

Zpět

Vznik a historie nadace

Nadace orientačního běhu byla založena v roce 1994 z důvodu neutěšeného stavu situace v tomto sportovním odvětví, vyvolané rozpadající se podporou ze strany státu, odrážející tehdejší celospolečenskou proměnu nastartovanou sametovou revolucí v listopadu 1989, v tehdejším Československu. Stav na začátku 90. let by se v některých částech ČR z pohledu orientačního běhu dal charakterizovat slovy: Může orientační běh v nově nastolených společenských podmínkách vůbec přežít a znovu aktivovat práci desítek dobrovolných trenérů mládeže, dobrovolných funkcionářů zabezpečujících chod sportovních oddílů, rozhodčích zajišťujících pořádání sportovních soutěží a dále podporovat ochranu lesa coby základní prostředí, kde se tento sport odehrává? Na první pohled je to obrovský úkol, který si naše nadace tímto vytyčila a začala na něm postupně pracovat.

Zpět

Co je orientační běh

Je to druh běžeckého závodu, při němž závodník v lese hledá-probíhá kontroly za pomoci mapy a busoly, přičemž trasu mezi jednotlivými kontrolami si volí každý závodník sám. Trať závodu ukazující místa a pořadí kontrol je předem nakreslena v mapě, kterou závodník poprvé obdrží na startu závodu. Každý závodník se musí umět rychle rozhodnout jaký postup podle mapy je nejvýhodnější a v terénu ho zrealizovat až po nalezení kontroly v lese. Po označení průchodu kontrolou se všechno opakuje a závodník vyhledává další kontroly až do cíle závodu. Každý účastník závodu si může zvolit odpovídající věkovou a výkonnostní kategorii, v lese běží sám, tj. závodníci stejné kategorie na startu vybíhají intervalově do lesa, každý v jiném startovním čase. O pořadí v závodě rozhoduje výhradně dosažený čas.

Ukázka mapy pro orientační běhJedinečností orientačního běhu coby sportu pro všechny je možnost pěstovat ho od mládí do pozdního stáří, protože sport lze provozovat v různých věkových a výkonnostních kategoriích. Jeho další originalitou je propojení pohybu a myšlení (orientování se podle mapy a busoly), přičemž tělocvičnou je zde sama příroda, tedy les, hory, park apod.. Základ sportu se odvíjel od běhu, ale lze ho provozovat i jako jízdu na horských kolech či běh na lyžích. Rovněž vnitřní členění orientačního běhu je velmi bohaté. Rozeznávají se závody denní a noční, individuelní, štafetové a závody družstev, klasické, na dlouhé trati, na krátké trati, závody horské a parkové.

Pěstování orientačního běhu se nahlíží jako moderní prostředek k vyrovnávání se s negativními vlivy pokročilé civilizace na člověka, jako prostředek vhodné náplně volného času, zapojení se do neformálního zájmového kolektivu, získání subjektivního pocitu zdatnosti, zlepšení psychického stavu a za prostředek správné životosprávy.

Za dobrou mapou pro orientační běh se skrývá náročná měřičská práce mapaře v terénu, následně převedení terénní práce do digitální podoby u počítače a výsledný tisk mapy v tiskárně. Na mapě se dále podepisuje kvalita tisku použitých barev a papíru.

Zpět

Poslání nadace

Posláním nadace je podpora rozvoje celého širokého hnutí orientačního běhu v ČR s důrazem na práci s mládeží, rozvoj členské základny, pomoc ve stagnujících oblastech republiky a podpora při zakládání nových sportovních oddílů orientačního běhu. Pro fungování celého hnutí orientačního běhu je rozhodující, jak pracují a rozvíjejí svoji činnost jednotlivé sportovní oddíly. Duší každého oddílu jsou lidé, kteří dobrovolně zabezpečují hladký chod oddílů jako celku. Jedná se především o následující činnosti:

 • trenéry mládeže
 • činovníky zajišťující organizaci oddílů (předseda, tajemník-sekretář, hospodář apod.)
 • rozhodčí zajišťující pořádání sportovních soutěží (ředitel závodu, hlavní rozhodčí, stavitelé tratí apod.)
 • mapaře zabezpečující tvorbu map pro orientační běh, což je základní pomůcka provozování této sportovní disciplíny.
Vedle provozování samotného sportu se jedná o podporu tradiční dobrovolné práce pro obecní blaho svého klubu.Orientační běh ve všech svých podobách poskytuje možnost všestranného harmonického rozvoje člověka, pomáhající formovat morálněvolní vlastnosti osobnosti každého člověka od ranného mládí. Vede k zdravé soutěživosti a učí schopnosti připravit se a podat vrcholný výkon v potřebném okamžiku. Je proto charakteristické, že člověk formovaný tímto sportem je fyzicky zdatný, aktivní, úspěšně se prosazující v práci, s odpovědným vztahem k společenským potřebám a s zdravým stylem života.

Zpět

Cíle nadace

 • prosazovat v oddílech orientačního běhu práci s mládeží, zvyšovat členskou základnu
 • podporovat dobrovolnou práci činovníků zajišťující chod jednotlivých oddílů a sportovních soutěží
 • podporovat vydávání map pro orientační běh
 • podporovat zakládání nových oddílů orientačního běhu

Zpět

Zpráva o činnosti, udělené nadační příspěvky

Práce nadace probíhala formou kontaktu správní rady a jejich spolupracovníků s hnutím orientačního běhu, kdy vyhodnocovala stav a potřeby jednáními s činovníky jednotlivých oddílů, oblastí, případně svazu OB a v neposlední řadě s jednotlivými účastníky sportovních soutěží. Vedle těchto jednání se zástupci nadace spolupodíleli na samosprávné činnosti orgánů svých oddílů, případně jako účastníci valných hromad oblastí a celého svazu.

Činnost nadace podporovala následující oblasti:

 1. Program práce s mládeží - rozvoj členské základny
 2. Program tvorby map
 3. Program podpory práce dobrovolných činovníků

ad 1) Program práce s mládeží - rozvoj členské základny

Nadační příspěvek oddílu orientačního běhu VSK MZLU Brno 100 000 Kč.
V rámci tohoto projektu běží původní pilotní program nadace podpory práce s mládeží v oddíle OB VSK MZLU Brno.

Udělené nadační příspěvky v celkové výši 100 000 Kč.

ad 2) Program tvorby map

Smyslem programu je zajistit mapy pro orientační běh přednostně v těch místech, kde běží program práce s mládeží pro zajištění tréninkových možností a pořádání regionálních soutěží.

Nadační příspěvek oddílu orientačního běhu VSK MZLU Brno 10 000 Kč.
Byla vytvořena mapa Bílý potok.

Nadační příspěvek oddílu orientačního běhu Start Blansko 10 000 Kč.
Byla vytvořena mapa Žižlavice.

Nadační příspěvek oddílu orientačního běhu KOS Tesla Brno 10 000 Kč.
Byla vytvořena mapa Klínek.

Udělené nadační příspěvky v celkové výši 30 000 Kč.

ad 3) Program podpory práce dobrovolných činovníků

Jedná se o podchycení a podporu dobrovolné práce rozhodujících lidí v oddílech nebo při řízení v oblastech. Jsou to především trenéři, rozhodčí a mapaři.

Udělené nadační příspěvky v celkové výši 62 000 Kč.

Zpět

Řízení nadace

Orgány nadace jsou správní rada a revizor.

Správní rada je tříčlenná a pracovala ve složení:

Evžen Cigoš - předseda
Pavel Pekárek - první místopředseda
Pavel Komárek - druhý místopředseda

Revizorem nadace byla Lenka Komárková.

Všichni členové nadace pracovali dobrovolně a bez nároku na mzdu.

Správní rada spravovala majetek nadace, zajišťovala řízení činnosti a rozhodovala o všech náležitostech.

Zpět

Majetek nadace

Nadace nevlastní žádný hmotný ani nehmotný investiční majetek, pouze majetek finanční - v celkové výši 1 135 277,82 Kč, uložený na dvou bankovních účtech vedených u ČSOB, v otevřeném podílovém fondu Pioneer Trust a u BBG finance (obchodníka s cennými papíry):

 1. Vkladový účet na pevný termín - zvláštní účet pro složení peněžitého vkladu nadační jmění ve výši 500 000,-Kč.
 2. Běžný účet - stav k 31.12.2001 byl 192 927,72 Kč.
 3. Ostatní finanční investice:
  Pioneer Trust - stav k 31.12.2001 byl 217 350,10 Kč.
  BBG - stav k 31.12.2001 byl 225 000,- Kč.

Majetek je používán v souladu se statutem nadace pro poskytování nadačních příspěvků a k úhradě nákladů souvisejících s správou nadace.

Zpět

Poděkování

Nadace orientačního běhu tímto upřímně děkuje svým dárcům a spolupracovníkům za projevenou podporu, přízeň a věnovaný čas.

Nadace vyslovuje poděkování všem svým členům za podporu, poskytnuté znalosti a přízeň.

Zpět

Finanční zpráva

Rozvaha ke dni 31.12.2001

Aktiva (v tis.Kč)
Stálá aktiva
Ostatní finanční investice442
Stálá aktiva celkem442
Oběžná aktiva
Bankovní účty693
Oběžná aktiva celkem693
Aktiva celkem1135

Pasiva (v tis.Kč)
Vlastní zdroje
Základní jmění500
Fondy organizace231
Nerozdělený zisk221
Hospodářský výsledek182
Vlastní zdroje celkem1134
Cizí zdroje
Cizí zdroje celkem1
Pasiva celkem1135


Výsledovka (v tis.Kč)
Výnosy
Přijaté dary do nadace347
Výnosy z finančního majetku58
Výnosy celkem405
Náklady
Náklady na nakoupené služby29
Poplatky banky2
Poskytnuté nadační příspěvky192
Náklady celkem223

Hospodaření nadace skončilo přebytkem 182.000,-Kč.

Celkové roční náklady související se správou nadace činily za uplynulý rok 6,2% z výše nadačního jmění a nepřekročily daný limit 20% ve statutu nadace.

Zpět

Výrok auditora určený do výroční zprávy

Výrok auditora za rok 2001

Zpět

© Nadace OB 2003