Nadace OB
 · Úvod
 · Statut
 · Výroční zprávy
 · Vzory smluv
 · Akce 2002
 · Kontaktní údaje
 · Sportovní centra    mládeže
 · Sportovní centra dětí
 · English version
 
Sponzoři

Obsah:

Úvodní slovo předsedy nadace
Vznik a historie nadace
Co je orientační běh
Poslání nadace
Cíle nadace
Zpráva o činnosti, udělené nadační příspěvky
Řízení nadace
Majetek nadace
Poděkování
Finanční zpráva
Informace o správě příspěvků z Nadačního investičního fondu
Výrok auditora
Výrok auditora pro zvláštní účely – hospodaření s výnosy z Nadačního investičního fondu

Úvodní slovo

Naše nadace má devátý rok svoji činnosti za sebou. Myslím, že od registrace v roce 1994 podle § 20b odst.3 z č. 47/92 Sb. u Magistrátu města Brna dne 14.11.1994 pod č.j. 94/94/NA JUDr. Evou Kubišovou, uplynulá doba přinášela svoje výsledky.

Podobně jako jiné nestátní neziskové organizace v České republice prošla v uplynulých letech vývojem i podpora orientačního běhu v řízený proces vyúsťující do systematické činnosti nadační, zanechávající za sebou nově utříděné pojmy, zkušenosti a podněty k myšlení či jednání pro celou společnost. Potvrzuje se, že získání podnikatelské sféry k dárcovství je dlouhodobějším procesem někdy ukazující na slabší společenské ocenění filantropie v české společnosti na rozdíl od zahraničí.

V roce 2000 vyhlásila vláda České republiky druhé kolo výběrového řízení na rozdělení příspěvků z Nadačního investičního fondu. Oproti prvnímu kolu výběrového řízení v roce 1999, kdy byly nastaveny kriteria pro účast tak, že nedovolovaly podat nabídky nadacím s relativně malým obratem finančních prostředků, byly kriteria pro druhé kolo stanoveny vstřícněji a umožnily nadaci orientačního běhu podat svoji žádost pro oblast děti, mládež a rodina. Na základě vládního návrhu usnesením Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR byl přidělen naši nadaci příspěvek ve výši 10.908.000,-Kč. Získané prostředky byly nadací okamžitě investovány do specializovaných fondů založených za účelem obhospodařování kapitálu nadačního sektoru a zajištění pravidelných výnosů pro potřeby financování nadační činnosti. V případě naši nadace se jednalo o vložení kapitálu do Balancovaného fondu nadací ŽB-trustu a do fondu ČSOB nadační. Výnosy z těchto prostředků budou přidělovány v roce 2003 a podpoří rozvoj českého neziskového sektoru. Získaný příspěvek z Nadačního investičního fondu není pravděpodobně poslední a bude navyšován dle výsledků prodeje akcií privatizovaných státních firem vyčleněných vládou do portfoliu Nadačního investičního fondu.

Příspěvek českého státu je pro nadaci orientačního běhu poselstvím uznání za dosud vykonanou práci. Současně znamená podstatné navýšení nadačního jmění, od jehož výše se odvijí schopnost financovat jednotlivé programy, což přináší výraznou stabilizaci každoroční práce nadace v oblasti rodina , mládež a děti při podpoře orientačního běhu.

Při plnění našeho vlastního poslání v oblasti podpory orientačního běhu byl uplynulý rok obdobím pokračováním výsledků naši dlouhodobé práce. které si nadace strategicky vytýčila. Naše činnost se odvíjela od vytýčené strategie nadace a projevovala se v průběžné podpoře práce s mládeží, dále v podpoře tvorby map pro orientační běh a ochraně lesa jako základního prostředí pro provozování tohoto sportovního odvětví.

Každý nový rok práce nás utvrzuje v přesvědčení, že investice do výchovy a výuku mládeže je nutným předpokladem rozvoje jakéhokoliv společenské činnosti, nevyjímaje sportovní odvětví. Správná, cílená výchova mladých generací lidské společnosti přináší formování osobnosti a životního stylu občanů u naši společnosti. Velký dík za podporu našeho úsilí všem našim dárcům, sponzorům, příznivcům a spolupracovníkům je z naši strany upřímným výrazem vděku za jejich roli, kterou nám umožňují tuto myšlenku dále rozvíjet. Uvědomujeme si tímto zároveň, že je to úkol dlouhodobý, a proto apelujeme na naše příznivce, aby s námi v tomto úkolu setrvali a vyzíváme všechny, kterým není tato aktivita cizí, aby se k našemu úsilí připojili.

Ing. Evžen Cigoš
Předseda nadace

Zpět

Vznik a historie nadace

Nadace orientačního běhu byla založena v roce 1994 z důvodu neutěšeného stavu v tomto sportovním odvětví, vyvolané rozpadající se celkovou podporou odrážející tehdejší celospolečenskou proměnu nastartované sametovou revolucí v listopadu 1989 v tehdejším Československu. Stav na začátku 90. let se v některých částech ČR z pohledu orientačního běhu dal charakterizovat slovy: Může orientační běh v nově nastolených společenských podmínkách vůbec přežít a znovu aktivovat práci desítek dobrovolných trenérů mládeže, dobrovolných funkcionářů zabezpečujících chod sportovních oddílů, rozhodčích zajišťujících pořádání sportovních soutěží a dále podporovat ochranu lesa coby základní prostředí, kde se tento sport odehrává? Na první pohled je to úkol veliký, který si naše nadace tímto vytýčila a začala na něm postupně pracovat.

Zpět

Co je orientační běh

Je to druh běžeckého závodu, při němž závodník v lese hledá-probíhá kontroly za pomoci mapy a busoly, přičemž trasu mezi jednotlivými kontrolami si volí každý závodník sám. Trať závodu ukazující místa a pořadí kontrol je předem nakreslena v mapě, kterou závodník poprvé obdrží na startu závodu. Každý závodník se musí umět rychle rozhodnout jaký postup podle mapy je nejvýhodnější a v terénu ho zrealizovat až po nalezení kontroly v lese. Po označení průchodu kontrolou se všechno opakuje a závodník vyhledává další kontroly až do cíle závodu. Každý účastník závodu si může zvolit odpovídající věkovou a výkonnostní kategorii, v lese běží sám, tj. závodníci stejné kategorie na startu vybíhají intervalově do lesa, každý v jiném startovním čase. O pořadí v závodě rozhoduje výhradně dosažený čas.

Ukázka mapy pro orientační běhJedinečností orientačního běhu coby sportu pro všechny je možnost pěstovat ho od mládí do pozdního stáří, protože sport lze provozovat v různých věkových a výkonnostních kategoriích. Jeho další originalitou je propojení pohybu a myšlení (orientování se podle mapy a busoly), přičemž tělocvičnou je zde sama příroda, tedy les, hory, park apod.. Základ sportu se odvíjel od běhu, ale lze ho provozovat i jako jízdu na horských kolech či běh na lyžích. Rovněž vnitřní členění orientačního běhu je velmi bohaté. Rozeznávají se závody denní a noční, individuelní, štafetové a závody družstev, klasické, na dlouhé trati, na krátké trati, závody horské a parkové.

Pěstování orientačního běhu se nahlíží jako moderní prostředek k vyrovnávání se s negativními vlivy pokročilé civilizace na člověka, jako prostředek vhodné náplně volného času, zapojení se do neformálního zájmového kolektivu, získání subjektivního pocitu zdatnosti, zlepšení psychického stavu a za prostředek správné životosprávy.

Za dobrou mapou pro orientační běh se skrývá náročná měřičská práce mapaře v terénu, následně převedení terénní práce do digitální podoby u počítače a výsledný tisk mapy v tiskárně. Na mapě se dále podepisuje kvalita tisku použitých barev a papíru.

Zpět

Poslání nadace

Posláním nadace je podpora rozvoje celého širokého hnutí orientačního běhu v ČR s důrazem na práci s mládeží, rozvoj členské základny, pomoc ve stagnujících oblastech republiky a podpora při zakládání nových sportovních oddílů orientačního běhu. Pro fungování celého hnutí orientačního běhu je rozhodující, jak pracují a rozvíjejí svoji činnost jednotlivé sportovní oddíly. Duší každého oddílu jsou lidé, kteří dobrovolně zabezpečují hladký chod oddílů jako celku. Jedná se především o následující činnosti:

 • trenéry mládeže
 • činovníky zajišťující organizaci oddílů (předseda, tajemník-sekretář, hospodář apod.)
 • rozhodčí zajišťující pořádání sportovních soutěží (ředitel závodu, hlavní rozhodčí, stavitelé tratí apod.)
 • mapaře zabezpečující tvorbu map pro orientační běh, což je základní pomůcka provozování této sportovní disciplíny.
Vedle provozování samotného sportu se jedná o podporu tradiční dobrovolné práce pro obecní blaho svého klubu.Orientační běh ve všech svých podobách poskytuje možnost všestranného harmonického rozvoje člověka, pomáhající formovat morálněvolní vlastnosti osobnosti každého člověka od ranného mládí. Vede k zdravé soutěživosti a učí schopnosti připravit se a podat vrcholný výkon v potřebném okamžiku. Je proto charakteristické, že člověk formovaný tímto sportem je fyzicky zdatný, aktivní, úspěšně se prosazující v práci, s odpovědným vztahem k společenským potřebám a s zdravým stylem života.

Zpět

Cíle nadace

 • prosazovat v oddílech orientačního běhu práci s mládeží, zvyšovat členskou základnu
 • podporovat dobrovolnou práci činovníků zajišťující chod jednotlivých oddílů a sportovních soutěží
 • podporovat vydávání map pro orientační běh
 • podporovat zakládání nových oddílů orientačního běhu

Zpět

Zpráva o činnosti, udělené nadační příspěvky

Práce nadace probíhala formou kontaktu správní rady a jejich spolupracovníků s hnutím orientačního běhu, kdy vyhodnocovala stav a potřeby jednáními s činovníky jednotlivých oddílů, oblastí případně svazu OB a v neposlední řadě s jednotlivými účastníky sportovních soutěží. Vedle těchto jednání se zástupci nadace spolupodíleli na samosprávné činnosti orgánů svých oddílů, případně jako účastníci valných hromad oblastí a či samotného svazu.

Činnost nadace podporovala následující oblasti:

 1. Program práce s mládeží - rozvoj členské základny
 2. Program tvorby map
 3. Program podpory práce dobrovolných činovníků

ad 1) Program práce s mládeží - rozvoj členské základny

Nadační příspěvek činovníkům oddílu orientačního běhu VSK MZLU Brno 32 000Kč.
V rámci tohoto projektu běží původní pilotní program nadace podpory práce s mládeží v oddíle OB VSK MZLU Brno.

Udělené nadační příspěvky v celkové výši 32 000 Kč.

ad 2) Program tvorby map

Smyslem programu je zajistit mapy pro orientační běh přednostně v těch místech, kde běží program práce s mládeží pro zajištění tréninkových možností a pořádání regionálních soutěží.

Příspěvek oddílu orientačního běhu KOS Tesla Brno na mapu Panská lícha.

Příspěvek oddílu orientačního běhu VSK MZLU Brno na mapu Kočičí žleb - sever.

Příspěvek oddílu orientačního běhu KPKS Beta Brno na mapu Ferdinand.

Příspěvek oddílu orientačního běhu Radioklub Blansko na mapu Vojanka a Blansko.

Příspěvek oddílu orientačního běhu KOB Moira Brno na mapu Ponávka.

Udělené nadační příspěvky v celkové výši 50 000 Kč.

ad 3) Program podpory práce dobrovolných činovníků

Jedná se o podchycení a podporu dobrovolné práce rozhodujících lidí v oddílech nebo při řízení v oblastech. Jsou to především trenéři, rozhodčí a mapaři.

Udělené nadační příspěvky v celkové výši 37 697 Kč. Z toho 14 307 Kč Radovanu Machovi na pokrytí nákladů spojených s přípravou na Mistrovství světa 2002 v MTBO (orientační závody na horských kolech) a cestovní náklady na jednání orgánů MTBO IOF.

Zpět

Řízení nadace

Orgány nadace jsou správní rada a revizor.

Správní rada je tříčlenná a pracovala ve složení:

Evžen Cigoš - předseda
Pavel Pekárek - první místopředseda
Pavel Komárek - druhý místopředseda

Revizorem nadace byla Lenka Komárková.

Organizačními pracovníky nadace byli Jan Skřička a Eva Cigošová.

Všichni členové nadace pracovali dobrovolně a bez nároku na mzdu.

Správní rada spravovala majetek nadace, zajišťovala řízení činnosti a rozhodovala o všech náležitostech.

Zpět

Majetek nadace

Nadace nevlastní žádný hmotný ani nehmotný investiční majetek, pouze majetek finanční, v celkové výši 12.270.042,99 Kč, uložený na běžném bankovním účtu vedeném u ČSOB, na Klietském účtu u J&T Securities, v otevřeném podílovém fondu KBC Multi Cash ČSOB, v otevřeném podílovém fondu Pioneer Trust, v otevřeném podílovém fondu Balancovaný fond nadací investiční společnosti ŽB Trust, v otevřeném podílovém fondu ČSOB nadační a u J&T Securities obchodníka s cennými papíry:
 1. Běžný účet – stav k 31.12.2002 byl 128.403,40 Kč.
 2. Klientský účet J&T Securities– stav k 31.12.2002 byl 5.025,80 Kč.
 3. Ostatní finanční investice:
 4. KBC Multi Cash ČSOB – stav k 31.12.2002 byl 503.184,42 Kč.
 5. Pioneer Trust – stav k 31.12.2002 byl 139.617,- Kč.
 6. BFN ŽB Trust - stav k 31.12.2002 byl 5.991.933,90 Kč.
 7. Fond ČSOB nadační- stav k 31.12.2002 byl 5.398.089,- Kč.
 8. J&T Securities - stav k 31.12.2002 byl 103.789,47 Kč.

Majetek je používán v souladu se statutem nadace pro poskytování nadačních příspěvků a k úhradě nákladů souvisejících s správou nadace.

Zpět

Poděkování

Nadace orientačního běhu tímto upřímně děkuje svým dárcům a spolupracovníkům za projevenou podporu, přízeň a věnovaný čas.

Dárci:
Fond národního majetku ČR
ŽB Trust, investiční společnost, a. s. (Česká republika)
Daniel Trunkát

Nadace vyslovuje poděkování všem svým členům za podporu, poskytnuté znalosti a přízeň.

Zpět

Finanční zpráva

Rozvaha ke dni 31.12.2002

Aktiva (v tis.Kč)
Stálá aktiva
Ostatní finanční investice12033
Stálá aktiva celkem12033
Oběžná aktiva
Bankovní účty133
Daň z příjmu 1
Majetkové cenné papíry 104
Příjmy příštích období128
Oběžná aktiva celkem366
Aktiva celkem12399

Pasiva (v tis.Kč)
Vlastní zdroje
Základní jmění11521
Fondy organizace118
Nerozdělený zisk404
Hospodářský výsledek260
Oceňovací rozdíly z přecenění majetku88
Vlastní zdroje celkem12391
Cizí zdroje
Cizí zdroje celkem8
Pasiva celkem12399


Výsledovka (v tis.Kč)
Výnosy
Přijaté dary do nadace134
Výnosy z finančního majetku405
Úroky19
Výnosy celkem558
Náklady
Náklady na nakoupené služby60
Jiné ostatní náklady118
Poskytnuté nadační příspěvky120
Náklady celkem298

Hospodaření nadace skončilo přebytkem 260.000,-Kč. .

Zpět

Informace o správě příspěvku z Nadačního investičního fondu

V roce 2001 se Nadace orientačního běhu zúčastnila II. Etapy výběrového řízení vyhlášeného vládou České republiky na přidělení finančních prostředků z Nadačního investičního fondu (NIF II). Nadace ve výběrovém řízení uspěla a získala částku 10 908 000,-Kč, určenou k navýšení nadačního jmění. Tato částka byla na účet nadace převedena 21.3. 2002. Obdržené prostředky Nadace orientačního běhu uložila následujícím způsobem:

 • 21.3. – 31.12.2002 v podílových listech Balancovaného fondu nadací ŽB Trust a.s. za 5 900 000,-Kč
 • 21.3. – 31.12.2002 v podílových listech fondu ČSOB nadační a.s. za 5 008 000,-Kč.
Výnosy
 • z terminovaného vkladu (úroky) u ČSOB 2.521,28 Kč
 • z Balancovaného fondu nadací ŽB Trust a.s. 265.315,88 Kč
 • z fondu ČSOB nadační 122.986,- Kč
 • celkem 390.823,16 Kč
 • Výše prostředků použitých na správu a zvýšení nadačního jmění
  Z výnosů získaných z příspěvku NIF II. bylo použito na správu nadace 12,7% , což je v souladu s uzavřenou smlouvou s Fondem národního majetku České republiky.
  Samostatně provedený audit na hospodaření s výnosy získanými z příspěvku NIF II.
  Viz výrok auditora v závěru výroční zprávy.
  Poskytnuté nadační příspěvky a jejich výše
  V roce 2002 nebyly poskytnuty žádné nadační příspěvky. V souladu s uzavřenou smlouvou s Fondem národního majetku České republiky budou výnosy použity na grantový program Sportovních center mládeže v orientačním běhu v roce 2003.
  Grantová pravidla
  1. Nadačním příspěvkem se rozumí vše, co je nadací poskytnuto třetí osobě (právnické nebo fyzické osobě libovolného typu) v souladu s těmito pravidly k účelu uvedenému v statutu nadace.
  2. Příjemcem nadačního příspěvku nemůže být člen správní rady ani dozorčí rady (revizor) nadace orientačního běhu nebo osoby jim blízké a též ani právnická osoba, pokud členem jejího statutárního či kontrolního orgánu je člen správní rady nebo dozorčí rady (revizor) nadace orientačního běhu.
  3. Objem ročně poskytnutých nadačních příspěvků se řídí plánovým rozpočtem nadace.
  4. Jednotlivé nadační příspěvky se poskytují na základě darovací smlouvy.
  5. Nadační příspěvky lze poskytnout jako:programové nadační příspěvky (granty), poskytované k podpoře dlouhodobých projektů cílené nadační příspěvky, poskytované k podpoře krátkodobých projektůosobní nadační příspěvky, poskytované k podpoře konkrétních osob.
  6. Projekt na nějž je poskytován nadační příspěvekmusí alespoň ve stručnosti obsahovat:popis problému, konkretizace cíle, kterého má být dosaženo, specifikace cílové skupiny případně skupin, jimž má být projekt prospěšný, rozpočet projektu, návrh očekávané pomoci (věcný obsah i výši finanční částky), harmonogram realizace jednotlivých etap projektu, návrh způsobů ověření úspěšnosti projektu, návrh forem informování veřejnosti o realizaci projektu a součinnosti s nadací žádoucí je též doložení dalších dokumentů zvýrazňujících přínosnost projektu.
  7. Projekt lze nahradit, u žádosti na poskytnutí cíleného nadačního příspěvku a osobního nadačního příspěvku do 10.000 Kč včetně, zjednodušeným popisem v žádostí (hlavní cíl a dílčí cíle, stručný realizační plán, celkové náklady a očekávaná výše příspěvku ze strany nadace).
  8. Žádost o poskytnutí osobního nadačního příspěvku musí alespoň ve stručnosti obsahovat:popis problému,kvantifikaci očekávané pomoci.
  9. Použití nadačního příspěvku je dáno podmínkami v darovací smlouvě o poskytnutí nadačního příspěvku.
  10. Příjemce nadačního příspěvku je povinen ve lhůtě stanovené nadací vrátit tento příspěvek nebo u nepeněžního plnění vrátit jeho náhradu v penězích, pokud neplní podmínky stanovené nadací ve smlouvě o poskytnutí nadačního příspěvku.
  11. Výše nákladů na správu nadace

   Statut Nadace orientačního běhu stanovuje následné omezení nákladů na správu nadace, viz Statut, odstavec Použití prostředků nadace: „Celkové roční náklady související se správou nadace nesmí překročit 20% nadačního jmění podle jeho stavu k 31.prosince téhož roku.“

   V roce 2002 činily celkové náklady na správu nadace 1,55% z výše nadačního jmění a nepřekročily limit 20% uvedený v statutu nadace.

   Zpět

   Výrok auditora určený do výroční zprávy:

   Zpět

   Výrok auditora pro zvláštní účely – hospodaření s výnosy z Nadačního investičního fondu:

   Zpět

  © Nadace OB 2003