Nadace OB
 · Úvod
 · Statut
 · Výroční zprávy
 · Vzory smluv
 · Akce 2002
 · Kontaktní údaje
 · Sportovní centra    mládeže
 · Sportovní centra dětí
 · English version
 
Sponzoři

Co přinesla 2. celostátní konference nadací v České republice
V pondělí 30. září a v úterý 1. října se uskutečnila 2. celostátní konference nadací v České republice. Konference se konala v prostorách Senátu ČR pod záštitou předsedy Petra Pitharta.

Čeho nadační sektor dosáhl od 1. celostátní konference nadací, která se konala v roce 2000? Mezi jinými:
 • vznik dalších nadací (za poslední dva roky to bylo o přibližně o tři desítky)
 • rozvoj činnosti Fóra dárců
 • rozdělení příspěvků z NIF
 • diverzifikace investičních příležitostí a spolupráce s bankami
 • novelizace Zákona o nadacích a nadačních fondech
', 'Složení panelistů a účastníků 2. celostátní konference ukázalo, že spolupráce Fóra dárců i jednotlivých nadací s ostatními sektory se stala realitou - ať už jde o média, podniky, PR firmy, banky či státní správu. Podařilo se také rozšířit zaměření konference o kontext regionu Visegradské 4 a přizvat zástupce nadačních sektorů těchto zemí. Zároveň byla představena pozice FD a českého nadačního sektoru v kontextu celosvětové dárcovské komunity.

Co na konferenci zaznělo - výstupy z konference

 • Čestní hosté na zahájení konference potvrdili svojí účastí důležitost nadačního fóra. Ministr Mareš přímo deklaroval otevřenost vlády pro iniciativu nadací a ostatních nestátních neziskových organizací. Vláda nicméně neudělá nic za nás a její 4 leté období je také časovým horizontem, který si můžeme nastavit k prosazení změn, potřebných pro celý neziskový sektor.
 • Jaké by tyto změny měly být: naznačil Jiří Müller ve svém příspěvku; zejména v legislativě a financování NNO (například příležitost daňové asignace inspirovaná maďarskou a slovenskou zkušeností). O těchto prioritách mluvila také Pavlína Kalousová v posledním panelu, kdy zdůraznila, že v novelizačním úsilí nadace sledují zájmy celého neziskového sektoru. V úvodním panelu jsme slyšeli řadu inspirujících informací ze sousedních zemí, které můžeme využít pro naši práci.
 • Výzvou je též převést deklarovanou roli NNO v budoucích strukturálních fondech EU do reálné participace, která bude odrážet skutečné potřeby českých NNO a komunit. Touto tématikou se začala nově zabývat také Rada vlády pro NNO ve svém Výboru pro spolupráci s Evropskou unií. Nadace musí tomuto tématu věnovat větší kapacitu a některé z asistenčních programů NROS i budoucího Trust Fundu pro Střední a Východní Evropu k tomu mohou napomoci.
 • Panel firemního dárcovství zprostředkoval nezkreslený pohled českých firem na problematiku dárcovství a vzájemných vztahů s neziskovým sektorem. S touto realitou je nutno dále pracovat a snažit se o kultivaci tohoto prostředí. Fórum dárců se k této problematice znovu vrací obnoveným programem podpory firemního dárcovství.
 • Už fakt, že FD mělo k dispozici analýzu medializace vybraných nadací za 2leté období od firmy Newton IT, je velice cenná reflexe. Je nutné opřít další práci nadací s veřejným míněním o takto solidní zpětnou vazbu a pokusit se analýzu rozšířit i na další nadace. Spolupráce některých nadací s PR a reklamními agenturami se také ukazuje jako velice efektivní způsob pro medializaci i fundraising.
 • Etický kodex není jen deklarací určitých principů; je to nástroj, se kterým je nutné pracovat v denní praxi. Dobré jméno celé komunity nadací může lehce poškodit nejen zpronevěra prostředků, ale i malé prohřešky proti etice, které činí jednotlivé nadace v dobré víře, že působí v zájmu svého poslání.
 • Trust Fund pro občanskou společnost SVE je příležitost pomoci zmíněným systémovým změnám a bude jistě v centru pozornosti NNO po celé období své působnosti.
 • Poslední bloky pracovních skupin byly zaměřeny na oborová setkání nadací, kde stěžejní byla prezentace úspěšných modelů, novinek a dalších trendů v daných oborech. Nadace mohou přispět k rozvoji nových metod práce a řešení mezioborových problémů, které nejsou z úrovně státu průchodné. Stále více by měly být jejich partnery kraje, obce, případně svazky obcí (mikroregiony).
Atmosféra konference potvrdila, že nejen nadace, ale i velká část neziskového sektoru jsou připraveny se shodnout na klíčových tématech, které by se měly prosadit v horizontu volebního období této vlády.
Fórum dárců a jeho Výkonný výbor udělají maximum, aby nejpozději do konce roku 2002 byly tyto priority v konsensu přesně formulovány a v následujícím roce se na přípravě legislativních změn a jejich prosazování začalo intenzivně pracovat.

Více informací viz www.donorsforum.cz

© Nadace OB 2003