Nadace OB
 · Úvod
 · Statut
 · Výroční zprávy
 · Vzory smluv
 · Akce 2002
 · Kontaktní údaje
 · Sportovní centra    mládeže
 · Sportovní centra dětí
 · English version
 
Sponzoři

*) červený text nahraďte konkrétními údaji v černé barvě písma; tuto poznámku poté vymažte

**) v případě že dárce zachování anonymity nepožaduje, větu, prosím, smažte; tuto poznámku poté vymažte

 

Smlouva o finančním příspěvku nadaci

 

 

 

Smluvní strany:

 

Nadace orientačního běhu , Těšínská 4, 612 00 Brno, zastoupenou členem správní rady Nadace Ing. Evžen Cigoš, IČO 62156853, č. ú. 1500043001/5500  

(dále jen „nadace“)

na straně jedné

 

a

 

*) Název organizace, adresa, IČO, jednatel, bankovní spojení

 (dále jen „dárce“)

na straně druhé

 

Předmětem této smlouvy je finanční příspěvek od dárce, k podpoře zraněné závodnice Hany Doležalové na mistrovství světa v MTBO v Portugalsku 2010 v souladu se statutem Nadace.

 

I.

Nadace na straně jedné se zavazuje:

1. Použít finanční příspěvek od dárce pro podporu Hany Doležalové.

 

II.

Dárce na straně druhé se zavazuje:

1. Uhradit Nadaci celkem  …… ,-Kč ( slovy: ………. korun českých) takto:

            - částku uhradit nejpozději do datum

            - částku poukáže na konto Nadace u Raiffeisenbank č.ú.: 1500043001/5500, VS 111222333 a

              nebo osobně složí členovi správní rady Nadace Evžen Cigoš.

**) Dárce požaduje zachování anonymity svého finančního příspěvku.

 

III.

1.    K realizaci této smlouvy je Nadací zmocněn Ing. Evžen Cigoš, člen správní rady Nadace.

2.    K realizaci této smlouvy je firmou název organizace zmocněn jméno a příjmení, jednatel firmy.

3.    Předmětná smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou zúčastněných stran. 

 

 

 

       V Brně dne datum                                                                              V obec dne datum

 

 

 

 

 

            Evžen Cigoš                                                                           Jméno a příjmení

      člen správní rady nadace                                                                              jednatel dárce

© Nadace OB 2003