Nadace OB
 · Úvod
 · Statut
 · Výroční zprávy
 · Vzory smluv
 · Akce 2002
 · Kontaktní údaje
 · Sportovní centra    mládeže
 · Sportovní centra dětí
 · English version
 
Sponzoři

*) červený text nahraďte konrétními údaji v černé barvě písma; tuto poznámku poté vymažte

Smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku

mezi Nadací orientačního běhu , Těšínská 4, 612 00 Brno, zastoupenou členem správní rady Nadace Ing. Evženem Cigošem, IČO 62156853, č.ú. 1500043001/5500 (dále jen "poskytovatel") a
*) Název organizace, adresa, IČO, jednatel, bankovní spojení (dále jen "příjemce").

I.
POSKYTOVATEL

Poskytovatel je právnickou osobou, zapsanou dne 25.července 2000 v rejstříku nadací u Krajského soudu v Brně v oddíle A, vložce 194. Poskytovatel je nadací, jejímž cílem je podporovat orientační běh a ochranu či tvorbu životního prostředí se zaměřením na přírodní prostory, které jsou sportem využívány.

II.
PŘÍJEMCE

Příjemce je _______________________________________________________.

III.
PŘEDMĚT PŘÍSPĚVKU

Předmětem příspěvku je finanční částka ve výši ______ Kč slovy _____________ korun českých. Příjemce příspěvek přijímá.

IV.
PŘECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA K PŘEDMĚTU PŘÍSPĚVKU

Vlastnické právo k předmětu příspěvku přechází na příjemce dnem, kdy bude poskytovatelem proplacena finanční částka.

V.
ÚČEL PŘÍSPĚVKU

Poskytnutá částka je určena na _________________________________________________________.

VI.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poskytovatelem a příjemcem.Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, poskytovatel i příjemce obdrží jedno vyhotovení.Poskytovatel i příjemce prohlašují, že smlouva obsahuje jejích svobodný a vážně míněný projev, což stvrzují svými podpisy.

V _______ dne _______V _______ dne _______
poskytovatelpříjemce

© Nadace OB 2003