Nadace OB
 · Úvod
 · Statut
 · Výroční zprávy
 · Vzory smluv
 · Akce 2002
 · Kontaktní údaje
 · Sportovní centra    mládeže
 · Sportovní centra dětí
 · English version
 
Sponzoři

Obsah:

Úvodní slovo předsedy nadace
Vznik a historie nadace
Co je orientační běh
Poslání nadace
Cíle nadace
Zpráva o činnosti, udělené nadační příspěvky
Řízení nadace
Majetek nadace
Poděkování
Finanční zpráva
Výrok auditora

Úvodní slovo

Od 1.ledna 1998 vstoupil v ČR v platnost zákon o nadacích a nadačních fondech. Tento zákon nově formuloval statut nadací, ohraničení činností a finanční hodnocení. Naše nadace na tuto novou situaci ve svých orgánech reagovala rozhodnutím pokračovat v nových podmínkách. Schválila nový statut nadace, správní radu a požádala o přeregistraci ve smyslu nového zákona. K definitivní registraci nadace došlo v únoru 1999 zápisem do nadačním rejstříku u Krajského obchodního soudu v Brně ,oddíl N,složka 194.

Přeregistrací však nedochází ani k změně v poslání naše práce ani k změně v názvu naši nadace. Dá se říct, že z hlediska strategie plánování pokračuje dále podpora rozvoje orientačního běhu. Brzy v průběhu roku začíná být ale jasné, že chce-li nadace pozvolna rozšiřovat svoji činnost, tj. být trvalým zdrojem finančních prostředků pro podporu orientačního běhu, bude vedle získávání dárců pro svoji činnost muset pracovat především na dlouhodobém finančním zajištění naší činnosti formou budování dostatečného nadačního jmění, zajistit bezpečné a výnosné investování svěřených finančních prostředků, aby bylo možné realizovat plány, které si nadace strategicky vytýčila pro následující období.

Tyto potřeby mimo jiné vedly naši nadaci k vstupu do Fóra dárců, kde se angažujeme v pracovní skupině malých nadací.

V plnění našeho vlastního poslání v oblasti podpory orientačního běhu byl rok 1999 obdobím stabilizace výsledků naši dlouhodobé práce, která byla vidět v kontinuální podpoře výchovy mládeže, dále v podpoře tvorby map pro orientační běh a ochrany lesa jako základního prostředí pro provozování tohoto sportovního odvětví. Zvláště velké uspokojení bylo z výsledků původního pilotního projektu nadace oddílu orientačního běhu MZLU Brno, který prokazuje po období stagnace nový vzestup díky úspěšné trenérské práci s mládeží.

Každý nový rok práce nás utvrzuje v přesvědčení, že především investice do výchovy a výuky mládeže jsou motorem rozvoje jakéhokoliv sportovního odvětví a zároveň formováním budoucího vyváženého životního stylu občanů naší společnosti. Velký dík za podporu našeho úsilí všem našim dárcům, sponzorům, příznivcům a spolupracovníkům je z naší strany upřímným výrazem vděku za vstřícnost, díky které se nám daří tuto myšlenku dále rozvíjet. Chceme tímto zároveň říct, že se jedná o úkol dlouhodobý, a proto apelujeme na naše příznivce, aby s námi v tomto úkolu setrvali a vyzíváme všechny, kterým není tato aktivita cizí, aby se k našemu úsilí připojili.

Ing. Evžen Cigoš
Předseda nadace

Zpět

Vznik a historie nadace

Nadace orientačního běhu byla založena v roce 1994 z důvodu neutěšeného stavu situace v tomto sportovním odvětví, vyvolané rozpadající se podporou ze strany státu, odrážející tehdejší celospolečenskou proměnu nastartovanou sametovou revolucí v listopadu 1989, v tehdejším Československu. Stav na začátku 90. let by se v některých částech ČR z pohledu orientačního běhu dal charakterizovat slovy: Může orientační běh v nově nastolených společenských podmínkách vůbec přežít a znovu aktivovat práci desítek dobrovolných trenérů mládeže, dobrovolných funkcionářů zabezpečujících chod sportovních oddílů, rozhodčích zajišťujících pořádání sportovních soutěží a dále podporovat ochranu lesa coby základní prostředí, kde se tento sport odehrává? Na první pohled je to obrovský úkol, který si naše nadace tímto vytyčila a začala na něm postupně pracovat.

Zpět

Co je orientační běh

Je to druh běžeckého závodu, při němž závodník v lese hledá-probíhá kontroly za pomoci mapy a busoly, přičemž trasu mezi jednotlivými kontrolami si volí každý závodník sám. Trať závodu ukazující místa a pořadí kontrol je předem nakreslena v mapě, kterou závodník poprvé obdrží na startu závodu. Každý závodník se musí umět rychle rozhodnout jaký postup podle mapy je nejvýhodnější a v terénu ho zrealizovat až po nalezení kontroly v lese. Po označení průchodu kontrolou se všechno opakuje a závodník vyhledává další kontroly až do cíle závodu. Každý účastník závodu si může zvolit odpovídající věkovou a výkonnostní kategorii, v lese běží sám, tj. závodníci stejné kategorie na startu vybíhají intervalově do lesa, každý v jiném startovním čase. O pořadí v závodě rozhoduje výhradně dosažený čas.

Ukázka mapy pro orientační běhJedinečností orientačního běhu coby sportu pro všechny je možnost pěstovat ho od mládí do pozdního stáří, protože sport lze provozovat v různých věkových a výkonnostních kategoriích. Jeho další originalitou je propojení pohybu a myšlení (orientování se podle mapy a busoly), přičemž tělocvičnou je zde sama příroda, tedy les, hory, park apod.. Základ sportu se odvíjel od běhu, ale lze ho provozovat i jako jízdu na horských kolech či běh na lyžích. Rovněž vnitřní členění orientačního běhu je velmi bohaté. Rozeznávají se závody denní a noční, individuelní, štafetové a závody družstev, klasické, na dlouhé trati, na krátké trati, závody horské a parkové.

Pěstování orientačního běhu se nahlíží jako moderní prostředek k vyrovnávání se s negativními vlivy pokročilé civilizace na člověka, jako prostředek vhodné náplně volného času, zapojení se do neformálního zájmového kolektivu, získání subjektivního pocitu zdatnosti, zlepšení psychického stavu a za prostředek správné životosprávy.

Za dobrou mapou pro orientační běh se skrývá náročná měřičská práce mapaře v terénu, následně převedení terénní práce do digitální podoby u počítače a výsledný tisk mapy v tiskárně. Na mapě se dále podepisuje kvalita tisku použitých barev a papíru.

Zpět

Poslání nadace

Posláním nadace je podpora rozvoje celého širokého hnutí orientačního běhu v ČR s důrazem na práci s mládeží, rozvoj členské základny, pomoc ve stagnujících oblastech republiky a podpora při zakládání nových sportovních oddílů orientačního běhu. Pro fungování celého hnutí orientačního běhu je rozhodující, jak pracují a rozvíjejí svoji činnost jednotlivé sportovní oddíly. Duší každého oddílu jsou lidé, kteří dobrovolně zabezpečují hladký chod oddílů jako celku. Jedná se především o následující činnosti:

 • trenéry mládeže
 • činovníky zajišťující organizaci oddílů (předseda, tajemník-sekretář, hospodář apod.)
 • rozhodčí zajišťující pořádání sportovních soutěží (ředitel závodu, hlavní rozhodčí, stavitelé tratí apod.)
 • mapaře zabezpečující tvorbu map pro orientační běh, což je základní pomůcka provozování této sportovní disciplíny.
Vedle provozování samotného sportu se jedná o podporu tradiční dobrovolné práce pro obecní blaho svého klubu.Orientační běh ve všech svých podobách poskytuje možnost všestranného harmonického rozvoje člověka, pomáhající formovat morálněvolní vlastnosti osobnosti každého člověka od ranného mládí. Vede k zdravé soutěživosti a učí schopnosti připravit se a podat vrcholný výkon v potřebném okamžiku. Je proto charakteristické, že člověk formovaný tímto sportem je fyzicky zdatný, aktivní, úspěšně se prosazující v práci, s odpovědným vztahem k společenským potřebám a s zdravým stylem života.

Zpět

Cíle nadace

 • prosazovat v oddílech orientačního běhu práci s mládeží, zvyšovat členskou základnu
 • podporovat dobrovolnou práci činovníků zajišťující chod jednotlivých oddílů a sportovních soutěží
 • podporovat vydávání map pro orientační běh
 • podporovat zakládání nových oddílů orientačního běhu

Zpět

Zpráva o činnosti, udělené nadační příspěvky

Práce nadace probíhala formou kontaktu správní rady a jejich spolupracovníků s hnutím orientačního běhu, kdy vyhodnocovala stav a potřeby jednáními s činovníky jednotlivých oddílů, oblastí, případně svazu OB a v neposlední řadě s jednotlivými účastníky sportovních soutěží. Vedle těchto jednání se zástupci nadace spolupodíleli na samosprávné činnosti orgánů svých oddílů, případně jako účastníci valných hromad oblastí a celého svazu.

Činnost nadace podporovala následující oblasti:

 1. Program práce s mládeží - rozvoj členské základny
 2. Program tvorby map
 3. Program podpory práce dobrovolných činovníků

ad 1) Program práce s mládeží - rozvoj členské základny

Nadační příspěvek oddílu orientačního běhu VSK MZLU Brno 125 000 Kč.
V rámci tohoto projektu běží původní pilotní program nadace s oddílem OB VSK MZLU Brno. Na příkladu tohoto oddílu je patrná dlouhodobá práce, kterou oddíl procházel, kdy z původního stavu při úbytku členů oddílu náborem a výchovou mládeže dochází k obratu a členská základna se postupně rozrostla o více než 40 dětí. V současné době dochází k samovolnému přílivu dětí bez náboru, úspěšná práce s mládeží propaguje sama sebe. Výsledky jsou postaveny na kvalitní práci trenérů, kde se naráží na kapacitní možnosti jejich dobrovolné práce při současném přílivu dětí.

Nadační příspěvek oddílu orientačního běhu Tesla Brno 20 000 Kč.
V dřívější době tradiční líheň mládeže, kde vlivem vnitřních podmínek v oddíle je třeba podpořit trenérskou práci. Příliv dětí se díky dobré pověsti oddílu nezastavil, ale chyběla zde systematičtější práce s mládeží.

Nadace chce přecházet do podpory celých oblastí.

Udělené nadační příspěvky v celkové výši 145 000 Kč.

ad 2) Program tvorby map

Smyslem programu je zajistit mapy pro orientační běh přednostně v těch místech, kde běží program práce s mládeží pro zajištění tréninkových možností a pořádání regionálních soutěží.

Nadační příspěvek oddílu orientačního běhu VSK MZLU Brno 35 000 Kč.
Byly vytvořeny mapy Pohádka máje a Kočičí žleb.

Udělené nadační příspěvky v celkové výši 35 000 Kč.

ad 3) Program podpory práce dobrovolných činovníků

Jedná se o podchycení a podporu dobrovolné práce rozhodujících lidí v oddílech nebo při řízení v oblastech. Jsou to především trenéři, rozhodčí a mapaři.

Udělené nadační příspěvky byly poskytnuty 5 činovníkům v celkové výši 32 800 Kč.

Zpět

Řízení nadace

Orgány nadace jsou správní rada a revizor.

Správní rada je tříčlenná a pracovala ve složení:

Evžen Cigoš - předseda
Pavel Pekárek - první místopředseda
Pavel Komárek - druhý místopředseda

Revizorem nadace byla Lenka Komárková.

Všichni členové nadace pracovali dobrovolně a bez nároku na mzdu.

Správní rada spravovala majetek nadace, zajišťovala řízení činnosti a rozhodovala o všech náležitostech.

Zpět

Majetek nadace

Nadace nevlastní žádný hmotný ani nehmotný investiční majetek, pouze majetek finanční, v celkové výši 870.174,02 Kč, uložený na třech bankovních účtech vedených u ČSOB:

 1. Vkladový účet na pevný termín - zvláštní účet pro složení peněžitého vkladu nadační jmění ve výši 500 000,-Kč.
 2. Běžný účet - stav k 31.12. 1999 byl 369.871,87 Kč.
 3. Běžný účet zřízený k vkladovému účtu s výpovědní lhůtou 1 měsíc - stav k 31.12.1999 byl 302,15 Kč.

Majetek je používán v souladu se statutem nadace pro poskytování nadačních příspěvků a k úhradě nákladů souvisejících s správou nadace.

Zpět

Poděkování

Nadace orientačního běhu tímto upřímně děkuje svým dárcům a spolupracovníkům za projevenou podporu, přízeň a věnovaný čas.

Nadace zejména děkuje za projevenou finanční podporu v roce 1999:

anonymnímu dárci120 000 Kč
anonymnímu dárci70 000 Kč
anonymnímu dárci50 000 Kč
anonymnímu dárci30 000 Kč
anonymnímu dárci30 000 Kč
Ateliéru DOS v.o.s.25 000 Kč

Zpět

Finanční zpráva

Rozvaha ke dni 31.12. 1999

Aktiva (v tis.Kč)
Stálá aktiva
Stálá aktiva celkem0
Oběžná aktiva
Daň z příjmu2
Bankovní účty870
Příjmy příštích období2
Oběžná aktiva celkem874
Aktiva celkem874

Pasiva (v tis.Kč)
Vlastní zdroje
Základní jmění500
Fondy organizace231
Hospodářský výsledek143
Vlastní zdroje celkem874
Cizí zdroje
Cizí zdroje celkem0
Pasiva celkem874


Výsledovka (v tis.Kč)
Výnosy
Přijaté dary do nadace325
Výnosy z finančního majetku38
Výnosy celkem363
Náklady
Software6
Poplatky banky1
Poskytnuté právnickým osobám180
Poskytnuté fyzickým osobám30
Náklady celkem220

Hospodaření nadace skončilo přebytkem 143.000,-Kč.

Celkové roční náklady související s správou nadace činily za uplynulý rok 1,48% z výše nadačního jmění a nepřekročily daný limit 20% v statutu nadace.

Zpět

Výrok auditora určený do výroční zprávy

Výrok auditora za rok 1999

Zpět

© Nadace OB 2003